Monessa kunnassa on jäänyt korona-aikana väliin tarkastukset vanhustenhuollon asumispalveluihin. Hoivakoteihin tehty Valviran kysely osoittaa, että yli puoleen vanhuspalvelujen ympärivuorokautista hoitoa antavista yksiköistä kunta tai kuntayhtymä ei ole tehnyt tarkastuskäyntiä pandemian aikana.

Valvira painottaa, että poikkeuksellisina aikoina myös kuntien täytyy jatkaa valvontaa ja että tarkastuskäyntejä täytyy tehdä esimerkiksi etäkäynteinä tai muutoin turvallisesti. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta perustellusta syystä myös paikan päällä tehtävät tarkastukset voivat olla tarpeen.

Kyselyn mukaan 22 prosenttia hoivakodeista oli tarkastettu kunnan tekemällä etäkäynnillä ja 38 prosenttia paikan päällä hoivakodin tiloissa.

Suurin osa hoivakodeista on Valviran mukaan onnistunut koronapandemian aikana järjestämään asiakkaiden yhteydenpidon omaisiin ja läheisiin varsin turvallisesti.

Suurimmassa osassa hoivakodeista pandemiaan liittyvät karanteeni- ja eristämiskäytännöt ovat kyselyn vastausten perusteella tartuntatautilain mukaisia. Liian monessa yksikössä on silti lakiin perustumattomia käytäntöjä. Viidesosa kertoi rajoittavansa tai joskus rajoittavansa asiakkaiden oikeuksia ilman tartuntatautilain mukaista perustetta tai lääkärin määräystä.

Ainoastaan muutama yksikkö (1 % vastanneista) kertoi, että käytössä oli edelleen ehdottomia vierailukieltoja.

– Vaikka määrä on vähäinen, ei niitä tulisi olla lainkaan. Ehdottomat vierailukiellot ovat lainvastaisia ja rikkovat sekä asiakkaiden että omaisten perusoikeuksia, Valvira tiedottaa.

Koronatilanteen hallinnassa olennaista on eri toimijoiden välinen kiinteä yhteistyö. Myönteinen kyselystä saatu tulos on, että tartuntatautilääkäreiden ja hoivakotien välinen yhteistyö on ollut pääosin sujuvaa.

Suurimmassa osassa hoivakodeista omavalvonta on ollut aktiivista, mutta ei läheskään kaikissa. Omavalvontasuunnitelma täytyy päivittää, kun toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia.

Valvira selvitti syksyllä 2020 rajoitustoimien ja itsemääräämisoikeuden toteutumista vanhuspalvelujen ympärivuorokautisessa hoidossa koronapandemian aikana. Analysoitu aineisto oli laaja, sillä kyselyyn vastasi yhteensä 1 082 julkista ja yksityistä hoivakotia marras–joulukuussa 2020 vastausajankohdan tilanteen perusteella.