Hallitus on päättänyt istunnossaan käyttöönottoasetuksista, joilla aktivoidaan valmiuslain toimintavaltuuksia. Valmiuslaista otetaan käyttöön neljä kohtaa, joiden aktivointi siirtyy nyt hallituksen esityksenä eduskunnan käsittelyyn.

Hallitus linjasi aiemmin tällä viikolla, että on tarpeen antaa käyttöönottoasetukset valmiuslain pykälistä 86, 88, 107 ja 106, joista viimeisestä käyttöön otetaan vain yksi momentti. Näistä 88 ja 86 koskevat terveydenhuoltoa ja kaksi muuta valtionhallinnon viestinnän keskittämistä ja riitojenratkaisua eri instituutioiden välillä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) viittasi tiedotustilaisuudessa yltyvään epidemiaan ja viime päivien korkeisiin tartuntalukuihin.

– Rajoituksilla on merkitystä vain, jos niitä noudatetaan ja ne ymmärretään. Siksi viestinnällä on tärkeä merkitys epidemian hallinnassa”, Marin sanoi viitaten viestintää koskevaan pykälään.

Lisäksi esillä ja valmistelussa on ollut valmiuslain pykälä 118, jolla voidaan rajoittaa liikkumista, mutta tästä pykälästä ei vielä anneta käyttöönottoasetusta.

Kun eduskunta on hyväksynyt käyttöönottoasetukset, tulevat kohdat 106 ja 107 suoraan sovellettaviksi. Sen sijaan valmiuslain 86 §:n osalta sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille velvoittavia määräyksiä, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Asetusten olisi tarkoitus tulla voimaan 11.3.2021, ja ne olisivat voimassa 30.4.2021 saakka. Asetuksia ei ole tarkoitus soveltaa Ahvenanmaan maakunnan viranomaisiin.

Valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan seuraavasti valmiuslain pykälistä, jotka nyt otetaan käyttöön:

”Valmiuslain 86 § koskee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan ohjaamista. Sosiaali-ja terveysministeriö sekä aluehallintovirasto voivat sen nojalla määrätä päätöksillään niin kunnallisia kuin yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia muuttamaan toimintaansa. Päätöksiä voidaan tehdä, jos koronaepidemia on heikentänyt palvelujärjestelmän toimintakykyä ja palvelujen saatavuus on olennaisesti vaarantunut.”

”Valmiuslain 88 §:n perusteella kunnille voidaan erikseen määritellyillä alueilla myöntää oikeus poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräjoista, jos se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi. Tällä mahdollistetaan se, että terveydenhuollon toimintayksiköt voivat siirtää resurssejaan kiireettömästä hoidosta covid-19-tautiin sairastuneiden kiireelliseen hoitoon sekä muuhun kiireelliseen hoitoon.

Kiireettömän hoidon määräajoista luopuminen ei saa vaarantaa potilaan terveyttä.”

”Valmiuslain 106 §:n 1 momentissa säädetty toimivaltuus otetaan käyttöön kansalaisten tiedonsaannin turvaamiseksi ja viranomaisviestinnän yhteensovittamiseksi. Esityksen mukaan valtioneuvoston kanslian viestintäosasto johtaa koronaviestintää valtioneuvostossa sekä yhteensovittaa koronaviestintää valtionhallinnossa.”

”Valmiuslain 107 §:ssä säädetty toimivaltuus otetaan käyttöön, jotta viranomaisten toimivallasta, tehtävistä ja johtovastuusta vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa syntyvät epäselvyydet voidaan ratkaista nopeasti. Kyseeseen tulisi sellaisten tilanteiden ratkaisu, joissa toimivallasta on perustellusti tulkinnanvaraisuutta. Tällöin erimielisyys ratkaistaisiin valtioneuvostossa pääministerin esityksestä.”

Valtioneuvosto totesi maanantaina yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot.