Hus ottaa kellokorttien kaltaisen leimausjärjestelmän käyttöön Hyksin koko henkilökunnalle. Hyvinkään alueella järjestelmä on ollut käytössä joitakin vuosia.

Hyksissä leimauskäytäntö tuli ensimmäisenä Iho- ja allergiasairaalaan sekä Huslabiin. Marraskuussa järjestelmään liittyvät Tornisairaalan, Kolmiosairaalan ja Peijaksen työntekijät.

Miksi työajan leimaus otetaan käyttöön, Husin palvelussuhdejohtaja Anne-Maria Mäkinen?

– Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota jo pitkään lääkäreiden työajan suunnitteluun ja seurantaan. Sitä on jo pitkään yritetty laittaa erilaisilla tavoilla kuntoon. Tämä on nyt yksi keino, jolla saadaan erityisesti toteuman seuranta dokumentoiduksi.

Lääkärisopimus on kautta aikain edellyttänyt, että lääkäreiden työaika suunnitellaan, toteuma kirjataan ja ylilääkärit vahvistavat toteuman.

Tarkoitus on peilata toteutuneita leimauksia työajansuunnitteluohjelman Titanian suunnitelmaan. Leimauslaitteen käyttö ei kuitenkaan merkitse liukuvaa työaikaa jaksotyössä eikä lääkärien työaikaa noudattaville henkilöille.

Miten toimitaan, jos paljastuu ylitöitä?

– Tälläkin hetkellä ylilääkäreiden pitäisi katsoa, mistä ne johtuvat ja ovatko ne työnantajan määräämää ylityötä.

Ideana on, että työjakson aikana saisi tasattua mahdollisia ylitöitä lyhyempien päivien avulla, esimiehen kanssa sopien. Tasausjakson pituus on joko kolme tai kuusi viikkoa. Jos tasaus ei onnistu, esimies päättää, onko tämä sellaista ylityötä, joka pannaan maksuun.

Kyllähän meillä on järjestelmän käyttöönottaneissa yksiköissä tullut ilmi myös, että työtunneissa on jonkin verran vajaustakin. Lääkäriesimiehet ovat sitten käyneet niitä kyseisten lääkäreiden kanssa läpi.

Onko uudistuksesta kuulunut napinaa?

– On aiheuttanut hämmennystä, että esimiehet eivät näe leimauksia suoraan Titaniassa vaan työvuorosuunnittelijan on ensin nostettava leimaukset näkyville Titanian sähköisessä asioinnissa.

Lääkärit ovat myös pitäneet kankeana, että pitää kirjata perustelut silloin, kun työaikasuunnitelmasta poiketaan. Huolta on myös herättänyt, ehtivätkö esimiehet katsoa leimaukset läpi vaaditussa 2–4 päivässä jakson jälkeen, jos tarkastelua ei ole tehty jakson aikana.

Miten leimaus tapahtuu?

– Työntekijät saavat oman leimauslätkän. Ohje on, että omaa työpistettä lähimmässä laitteessa leimataan. Esimerkiksi Tornisairaalassa niitä on eri kerroksissa.