Työpaikalla erilaisille liuottimille ja lyijylle altistuminen suurentaa aivorappeumasairauksien kuten Parkinsonin ja Alzheimerin taudin riskiä, selviää Työterveyslaitoksen tutkimuksesta.

Alustavat löydökset viittaavat suurentuneeseen Parkinsonin taudin riskiin kloorihiilivetyliuottimille, erityisesti 1,1,1-trikloorietaanille, trikloorietyleenille tai metyleenikloridille, altistuneilla henkilöillä. Kloorihiilivetyliuottimille on altistuttu ja altistutaan muun muassa metalliteollisuudessa rasvanpoistossa, kuivapesuloissa ja graafisella alalla painopintojen puhdistuksessa.

– Parkinsonin taudin ja kloorihiilivetyaltistumisen yhteys näkyi kahdella tutkimustavalla: tutkiessamme Parkinsonin tautitapausten työaltistumista sekä selvittäessämme Parkinsonin taudin ilmaantuvuutta työntekijöillä, joiden altistumista oli selvitetty biomonitoroinnilla veri- tai virtsanäytteistä. Lisäksi tutkimuskirjallisuuden perusteella on liuottimista vahvinta näyttöä juuri kloorihiilivedyistä, sanoo vanhempi tutkija Markku Sallmen tiedotteessa.

Nyt saadut tulokset ovat pääosin samansuuntaisia kuin muutamassa aiemmassa pienemmässä tutkimuksessa on havaittu.

Kloorihiilivetyliuottimilla on tunnettuja haittavaikutuksia hermostoon ja muualle elimistöön, minkä takia niiden käyttöä on jo rajoitettu voimakkaasti niin työssä kuin ympäristöissä. Muun muassa 1,1,1-trikloorietaanin käyttö on kielletty 1990-luvun puolivälissä.

Toinen tutkimustulos Aivojen rappeumasairauksien työperäiset riskitekijät -tutkimuksesta oli, että lyijyaltistumiseen liittyi lievästi suurentunut Alzheimerin taudin riski sekä mahdollisesti suurentunut Parkinsonin taudin riski.

– Lyijyn haittavaikutukset hermostolle ovat tunnettuja, joten toteamamme yhteys synnyttänee jatkotutkimuksia, sanoo ylilääkäri Markku Sainio Työterveyslaitoksesta tiedotteessa.

Toistaiseksi on tehty vain vähän laajoja tutkimuksia, jotka kartoittavat aivorappeumasairauksien työperäisiä riskitekijöitä. Tähän on monia syitä.

Aivorappeumasairaudet ilmaantuvat yleensä vasta vuosikymmenien kuluttua altistumisesta. Työtehtävissä ja työuran aikana voidaan altistua useille eri kemikaaleille, ja työntekijöiden elämänaikaista altistumista on vaikea arvioida.

Tutkijoiden mukaan tuloksia voidaan pitää alustavana näyttönä kloorihiilivetyjen ja Parkinsonin taudin yhteydestä, ja tulokset tulisi varmentaa noin vuonna 2040. Tuolloin suurin osa altistumisen vuoksi biomonitoroiduista työntekijöistä ja rekisteritutkimuksen henkilöistä on saavuttanut iän, missä valtaosa aivorappeumasairauksista on jo ilmaantunut: Parkinsonin taudissa 85 vuotta, Alzheimerin taudissa 90 vuotta. Tällöin on kertynyt riittävästi tutkittavia, joille on arvioitavissa koko työuran kattava altistuminen.

Lue myös: