Lääkelakiin esitetään muutoksia. Tavoitteena on lisätä apteekkien määrää, edistää itsehoitolääkkeiden hintakilpailua sekä parantaa lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan apteekkitoimintaa koskevien säännösten muuttamista lääkkeiden saatavuuden tukemiseksi. Lääkelain muutoksilla on tarkoitus joustavoittaa apteekkitoimintaa ja ottaa paremmin huomioon erilaiset palvelumuodot apteekkiasioinnissa.

Hallituksen esitys lääkelain muuttamiseksi oli lausuntokierroksella syksyllä 2020.

Esitysluonnoksen mukaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mahdollisuuksia päättää uusien apteekkien perustamisesta on tarkoitus laajentaa.

Apteekkeja ja sivuapteekkeja voisi jatkossa perustaa nykyistä helpommin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kuten sairaaloiden yhteyteen. Tavoitteena on varmistaa terveydenhuollon yksiköistä kotiutuvien potilaiden lääkehuollon katkeamattomuus.

Apteekin palvelupisteessä voitaisiin jatkossa harjoittaa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää palvelutoimintaa ja vankiterveydenhuollon lääkekeskuksessa koneellista annosjakelua.

Lääkelakiin lisättäisiin säädös apteekkien noutolokerikoista. Lisäksi lakiin tehtäisiin muun muassa eräitä sivuapteekkeja ja apteekin verkkopalvelutoimintaa selkeyttäviä säännösmuutoksia.

Lakiluonnoksessa esitetään enimmäis- ja vähimmäishinnan asettamista itsehoitolääkkeille. Apteekit voisivat tällöin kilpailla näiden lääkevalmisteiden hinnoilla alentamalla itsehoitolääkkeen vähittäishintaa enintään apteekin katteen verran.

Hintakilpailun myötä potilaat voisivat saada itsehoitolääkkeitä nykyistä edullisemmin.

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköllä olisi oikeus ylläpitää rajattua yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa asukkaiden ennakoimattomia tai äkillisiä lääkitystarpeita varten viranomaisten myöntämän luvan tai kunnan ilmoituksen turvin.

Lääkelakia muutettaisiin lisäksi vastaamaan EU:n lääkkeiden hyviä tuotantotapoja, lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittamista koskevia säännöksiä sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021. Eräitä asioita koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen.

Lue myös: