Ikäihmisten kotihoitoon ja palvelujen kehitykseen etsitään tiiviisti uusia ratkaisuja. Lapissa vietiin läpi kotihoitoa kartoittanut hanke, jossa testattiin muun muassa älyteknologian hyödyntämistä osana vanhustyötä.

– Kotihoidon palvelumalleja on kehitettävä, jotta ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman kauan turvallisesti omissa kodeissaan, Rovaniemen ikäihmisten palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander toteaa tiedotteessa.

Tavoitteena oli edistää ikäihmisten elämänlaatua ja kotona asumista, lisätä turvallisuutta ja vähentää yksinäisyyden tunnetta. Keskiössä olivat kotona asumista kannustavat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat sekä älyteknologiaa hyödyntävät palvelut. Ne edistävät parhaimmillaan asiakkaan itsenäistä elämää kotona ja toisaalta tuovat kunnille uusia kustannustehokkaampia toimintamalleja.

Hankkeessa testattiin esimerkiksi Seniortek Oy:n kehittämä HoivaTurva-etäseurantajärjestelmää.

Pilottikohteisiin asennettiin älyteknologiaä, jonka avulla pystyttiin seuraamaan iäkkään asukkaan elämänrytmiä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Asunnossa oli esimerkiksi liiketunnistimia, jotka rekisteröivät liikettä lantion korkeudelta ylöspäin. Laite hälytti poikkeavuuksista elämänrytmissä, kuten kaatumisesta tai epätavallisesta passiivisuudesta.

– Nykyisellään kotihoidon resurssit kohdentuvat hoivatyön ohella myös turhiin tarkistuskäynteihin. Ikävimmillään nämä aiheettomat käynnit herättävät asiakkaan unilta keskellä yötä ja aiheuttavat pian uuden hälytyksen tai kutsun. Älyteknologiaan perustuvan HoivaTurva-järjestelmällä vältetään turha ramppaaminen ja taataan ikäihmisille yörauha, Seniortek Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurmela kertoo tiedotteessa.

Kotona asuminen on laitoshoitoa edullisempaa. Älyteknologiaa kotihoidossa hyödyntämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

– Kun aiheettomia kotihoitokäyntejä onnistutaan vähentämään älyteknologian ansiosta yksi käynti vuorokaudessa, säästetään sillä VTT:n tutkimuksen mukaan 15 000 euroa vuodessa yhtä kotihoidon asukasta kohden. Jo kaksi käyntiä kuukaudessa vähemmän maksaa HoivaTurva-palveluun investoinnin takaisin vuodessa, Nurmela havainnollistaa.

Hankkeessa tehtyjen tutkimusten mukaan etäseurantajärjestelmäkokeilut olivat onnistuneita. Yksi merkittävistä hyödyistä oli laitteen luoma turvallisuuden tunne erityisesti vanhuksen tai muistisairaan henkilön läheisille.

Lapissa uskotaan, että teknologialla on merkittävä rooli vastuullisen kotihoidon turvaamisessa. Väestön ikääntyessä palveluntarve kasvaa kotihoidossa jatkuvasti, joten teknologia-avusteisia palveluja tullaan tarvitsemaan kunnissa yhä enemmän ja useammin.

– Teknologian ansiosta resursseja saadaan kohdistettua aiempaa tehokkaammin henkilökohtaiseen apuun silloin, kun apua todella tarvitaan. Kunnan näkökulmasta uusien välineiden ja tavoitteellisten toimintamallien kartoitus on tärkeää. Vanhusten hoidon ja kotihoidon tueksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, HoivaTurva-palvelu on niistä yksi, Lohtander kiteyttää.

STM:n kaksivuotisessa Toimiva kotihoito Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen -hankkeessa olivat mukana kaikki Lapin maakunnan 21 kuntaa, kuntayhtymät ja muutama valikoitu yksityinen yritys sekä Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu.