Eduskunta saanee vielä tämän syysistuntokauden aikana käsiteltäväkseen lakiehdotuksen vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon henkilöstömitoituksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on saatu valmiiksi luonnos henkilöstömitoituksen toteuttamisesta. Esitystä on valmisteltu ministeriön lisäksi iäkkäiden palveluja uudistavan työryhmän erillisessä mitoitusjaostossa.

Sitovan henkilöstömitoituksen kirjaaminen lakiin on ensimmäinen osa iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamisessa. Laajempaa uudistusta suunnitteleva työryhmä tekee ehdotuksensa muista muutoksista tämän vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstömitoitusta on nyt aikomus nostaa vähintään 0,7 työntekijään asiakasta kohti. Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan vain välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö ja tarkoin määritellyt henkilöstöryhmät. Tukipalveluita ei enää laskettaisi osaksi sitovaa henkilöstömitoitusta, vaan niihin pitäisi varata riittävästi muuta henkilöstöä.

Välitöntä asiakastyötä on esimerkiksi asiakkaiden perustarpeisiin vastaaminen, hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät. Välitöntä asiakastyötä on myös asiakkaan asuinympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen sekä liikkumisen, ulkoilun ja sosiaalisten suhteiden tukeminen.

Tukipalveluja, kuten siivousta, ruokahuoltoa, pyykkihuoltoa ja kiinteistöhuoltoa, voitaisiin toteuttaa eri tavoin myös esimerkiksi ostopalveluina ja hyödyntämällä erilaisia teknologisia ratkaisuja.

Uuden lain mukaan toteutuneella henkilöstömitoituksella tarkoitettaisiin todellista, toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä tekevien työntekijöiden työpanosta suhteessa toimintayksikössä kyseisenä ajankohtana olevien asiakkaiden määrään.

Työnantajan yleisenä velvollisuutena on huolehtia siitä, että työntekijöiden osaaminen vastaa työn vaatimuksia ja työntekijäryhmien työnjako vastaa asiakkaiden ja toiminnan tarpeita.

Luonnos hallituksen esitykseksi lähetetään lausunnolle lähipäivinä. Uutta sitovaa henkilöstömitoitusta noudatettaisiin heti lain tullessa voimaan elokuun alussa 2020.

Siirtymäaikana mitoituksen voisi kuitenkin alittaa, jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta. Asiakasta kohden pitäisi kuitenkin olla vähintään 0,5 työntekijää siirtymäajan aikana.

Siirtymäaika päättyy huhtikuun alusta 2023, jolloin henkilöstömitoitus ei enää saisi olla alle 0,7 työntekijää asiakasta kohti missään yksikössä. Tarkoitus on, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraisi henkilöstömitoituksen toteutumista.

Lue myös: