Uuden Lääkärisopimuksen palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen. Sopimuskausi on voimassa 1.4.2020–8.2.2022. Lääkärien säännöllinen työaika on jatkossakin 38 tuntia, 15 minuutta.

Lääkärien palkat nousevat sopimuskauden aikana keskimäärin noin kolme prosenttia. Palkkaratkaisu sisältää kaksi yleiskorotusta, paikallisen järjestelyerän (0,3 %) ja keskitetysti jaettavan erän (0,5 %). Yleiskorotus 1.8.2020 on 1,24 prosenttia terveyskeskusten lääkäreille ja 1,25 prosenttia sairaaloiden lääkäreille. Yleiskorotus 1.4.2021 on 1,0 prosenttia terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkäreille.

Erityistä huomioita kiinnitetään myös lääkärien työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Terveyskeskuslääkärien toimenpide- ja käyntipalkkioita, samoin kuin paikallisesti sovittuja suoriteperusteisia palkkioita, korotetaan yleiskorotuksia vastaavasti. Lisäksi toimenpidepalkkioihin tehdään tasokorotus päivystys- ja ilta-ajalta (klo 18 jälkeen) takautuvasti 1.4.2020 lukien.

Keskitettyä erää on tarkoitus käyttää lääkärien palkkausjärjestelmän kehittämiseen ottaen erityisesti huomioon hoidon jatkuvuuden tukeminen perusterveydenhuollossa sekä erikoislääkärien urakehityksen mukainen palkitseminen. Erityistä huomioita kiinnitetään myös lääkärien työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä tuloksellisuuden kehittämiseen. Erän kohdentamisesta neuvotellaan 28.2.2021 mennessä.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021: 0,3 prosenttia terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Paikallisella järjestelyerällä on tarkoitus tukea ensisijaisesti palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttamista. Lisäksi erää voidaan käyttää paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja tuloksellisuuden edistämiseen.

Ratkaisu ei pidä sisällään erillistä korona-lisää yhdellekään kuntasektorin ammattiryhmälle.

Lääkärisopimuksessa kiky-tuntien jääminen kompensoitiin tekemällä tekstiparannuksia ensisijaisesti työaikalukuun. Lääkäriliiton näkemyksen mukaan ei ollut tarkoituksenmukaista lähteä muuttamaan lääkärien kiky-tuntien työaikaratkaisua, sillä ratkaisun alkuperäiset perusteet ovat yhä voimassa.

Sopimukseen tehtyjä muutoksia ovat muun muassa arkipyhälyhennyksen ja keskeytyspäivien yhdenmukaistaminen seitsemään tuntiin ja 39 minuuttiin, toimenpidepalkkioiden korotuksia kello 18 jälkeen tapahtuvalle säännölliselle työlle sekä väliaikainen määräys poissaoloaikojen osalta maksuun tulevasta korotetusta varsinaisesta palkasta, terveyskeskuslääkärien tuntipalkan jakajan säilyminen ennallaan 160:ssa, vapaamuotoisen päivystyksen keskimääräisen aktivisuusasteen määrittäminen enintään 50 prosenttiin sekä päivystyskertoja ja tunteja koskeva määräyksen muuttaminen velvoittavampaan muotoon.

Sopimuksen sisällöstä laaditaan KT Kuntatyönantajan kanssa yleiskirje, jossa on kerrottu muutoksista yksityiskohtaisemmin ja avattu määräyksien sisältöjä esimerkein. Lääkärisopimus ja yleiskirje tulevat Lääkäriliiton verkkosivuille myöhemmin kesäkuun alkupuolella.

Lääkärisopimus koskee kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien ja hammaslääkärien palvelussuhteen ehtoja.

Lue lisää aiheesta: