Torstaina kokoontunut Lääkäriliiton valtuuskunta päätti laajan keskustelun jälkeen, että liiton kanta eutanasiaan säilyy ennallaan. Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa (lääkäriavusteinen itsemurha).

Puolet työikäisistä lääkäreistä on eutanasian laillistamisen kannalla, puolet laillistamista vastaan. Eutanasian kannatus ei ole muuttunut edellisestä, vuoden 2013 kyselystä.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen nähdään tuoreen kyselyn perusteella tärkeänä. Kyselyssä 57 prosenttia työikäisistä lääkäreistä oli joko osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että riittävällä saattohoidolla ja kivunhoidolla tarvetta eutanasiaan ei ole. Eutanasian kannattajistakin joka viides oli sitä mieltä, että jos palliatiivinen hoito ja saattohoito olisi riittävää, eutanasiaa ei tarvittaisi.

Mielipiteet koskien lääkäriavusteista itsemurhaa ovat muuttuneet sallivampaan suuntaan. Työikäisistä lääkäreistä 45 prosenttia oli sitä mieltä, että lääkärin tulee voida avustaa potilastaan itsemurhassa. Hieman tätä useampi (48 prosenttia) suhtautui lääkäriavusteiseen itsemurhaan kielteisesti.

– Vaikka lääkäriavusteisen itsemurhan suhteen mielipiteet ovat muuttuneet sallivammaksi, vain 40 prosenttia kyselyyn vastanneista toivoi muutosta eutanasiaa tai lääkäriavusteista itsemurhaa koskeviin Lääkäriliiton kantoihin. Osa eutanasiaa kannattavista lääkäreistä ei kuitenkaan halunnut, että Lääkäriliiton kantaa tulisi muuttaa, sanoo Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi tiedotteessa.

Mitä pidempi työkokemus elämän loppuvaiheessa olevien potilaiden hoidosta lääkäreillä oli, sitä suurempi osa vastusti eutanasian laillistamista. Miehet olivat kyselyn mukaan naisia useammin eutanasian laillistamisen kannalla.

– Jäsenkyselyn lisäksi asiasta on keskusteltu laajasti liiton valiokunnissa ja eettisessä neuvottelukunnassa. Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha ovat eettisesti erittäin vaikeita asioita lääkäreille. Yhteiskunnallinen keskustelu asiasta jatkuu ja Lääkäriliitto jatkaa keskustelua jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa, toteaa Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.

– Lääkärin tehtävänä on mahdollisimman hyvä ja inhimillinen hoito sekä kärsimyksen lievittäminen elämän loppuvaiheessa kaikin käytettävissä olevin keinoin. Hyvä saattohoito asuinpaikasta riippumatta ja saattohoidon resurssien turvaaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen on ensisijaista, painottaa Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Kyselyn tulokset voi lukea tarkemmin Lääkäriliiton sivulta.