Koronakevään aikana tehty kysely osoittaa, että koronaan liittyvä huolestuneisuus ja pelko väheni kevään edetessä. Kyselyn tekivät Tampereen ja Jyväskylän yliopiston psykologian tutkijat Kirsi Salonen, yliopisto-opettaja Katriina Hyvönen ja professori Kalevi Korpela, ja siitä tiedottaa Tampereen yliopisto.

Avoimeen verkkokyselyyn vastasi 714 suomalaista ajanjaksolla 27.3.-31.5.2020. Asteikolla 1 (ei lainkaan) - 5 (täysin) huolta oli maaliskuussa jossain määrin (ka=2,9) ja toukokuussa vähän (ka=2,5).

Maaliskuussa vastanneiden aikaan aloitettiin toimet, joilla ”Suomi suljettiin” 16.3.2020. Tällöin mm. museot, liikuntatilat, teatterit ja kirjastot suljettiin ja siirryttiin laajalti etätöihin. Toukokuussa taas toimien purkaminen alkoi olla näköpiirissä ja muun muassa kirjojen uloslainaaminen aloitettiin, yli 70-vuotiaiden eristäytymistä lievennettiin ja oppilaat palasivat peruskoulujen lähiopetukseen.

- Koronasairaudesta saatu lisääntynyt tieto sekä suositukset koronalta suojautumiseksi varmaankin helpottivat niin, että epidemian myöhemmässä vaiheessa vastanneet olivat vähemmän huolestuneita kuin alkuvaiheessa vastanneet, tutkijat arvelevat.

Huolimatta huolestuneisuuden vähäisemmästä määrästä toukokuussa kysely osoitti, että konkreettiseen, omaan näköpiiriin tulevaan uhkaan, kuten koronaan, suhtaudutaan vakavammin kuin epäselvemmin näkyvään uhkaan, kuten ilmastonmuutokseen. Vertailu SITRA:n vuonna 2019 suomalaisille tekemään ilmastotunne -kyselyyn osoitti, että molemmista oltiin huolissaan, mutta koronasta johtuvat pelkotilat, epätoivon tuntemukset, oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät huolet ja univaikeudet olivat vahvempia kuin ilmastonmuutoksesta johtuvat vastaavat huolet.

Luontoliikuntansa arvioi lisääntyneen 74 prosenttia vastaajista. 69 prosenttia vastaajista myös arvioi koronaan liittyvän huolen tai ahdistuksen helpottuvan luontokäyntien avulla. Yli kolmasosa kertoi liikkuneensa nimenomaan uusilla, aiemmin heille tuntemattomilla alueilla.

Luontoalueiden hakeminen ja tuntemus on siis lisääntynyt ja tulos tuo esille sen myönteisen reservin, mitä moninaiset ja monet luontoalueet asuinalueiden läheisyydessä tarjoavat ihmisille myös poikkeustilanteessa, arvioivat tutkijat. Luonnossa liikkuessa koettiin vahvimmin rauhoittumista ja rentoutumista, tilaa hengittää ja olla sekä luonnon parantavaa vaikutusta.

Neljännes vastaajista kertoi monipuolistaneensa luonnossa liikkumisen ja olemisen tapoja. Ihmiset hakivat siis esimerkiksi kävelyn rinnalle uusia tapoja olla luonnossa. Vajaa puolet kertoi, että luonnossa liikkumiseen tapoihin ei ollut tullut muutoksia epidemian aikana.

Muiden toimintojen ei kerrottu lisääntyneen luontoliikunnan tavoin: noin puolet arvioi puheluiden ja some-aktiivisuutensa lisääntyneen vähintään jossain määrin. Vastaavasti 43 prosenttia arvioi lukemisen tai tv:n katselun, 7 prosenttia arvioi alkoholin tai päihteiden käytön ja 10 prosenttia autoilun lisääntyneen koronaepidemian aikana vähintään jossain määrin.

Vastaajista 85 prosenttia kertoi tuntevansa toisinaan pakottavaa tarvetta mennä luontoon eli vastaajien enemmistö oli myönteisesti luontoon suhtautuvia, mikä varmasti näkyy luontoliikunnan suosiona, arvioivat tutkijat.

Vastaajat olivat vapaaehtoisia eikä heitä valittu satunnaisella, edustavalla väestöotoksella, joten tuloksia ei voi suoraan yleistää kaikkiin suomalaisiin.