Suomessa ei ole saatavilla tarkkaa kansallista tietoa siitä, kuinka paljon sosiaali- ja terveydenhuollossa sattuu tilanteita, joissa potilas- ja asiakasturvallisuus vaarantuu.

Yhtenäistä tiedonkeruuta ja tietojen hyödyntämistä vaikeuttaa se, että potilasturvallisuuden seuranta ja valvonta ovat hajallaan eri viranomaisorganisaatioissa.

Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvityksestä, jossa käytiin läpi eri viranomaisten roolia ja tiedonkeruuta sekä tiedon hyödynnettävyyttä potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisessä.

Tieto potilasturvallisuudesta on hajautunut sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle, Kelalle, Potilasvakuutuskeskukselle, aluehallintovirastoille ja THL:lle.

– Tietojen hajanaisuus on iso ongelma. Eri rekistereissä ja tietokannoissa olevia tietoja on vaikeaa yhdistellä ja siten hyödyntää sote-palveluiden kehittämisessä, sanoo THL:n erityisasiantuntija Hanna Tiirinki tiedotteessa.

Viranomaisten epäselvät roolit aiheuttavat myös sen, että kokonaiskuva on kansalaisille sekä palvelujen järjestäjille ja tuottajille epäselvä.

– Kansalaisten voi olla vaikea ymmärtää, minkä viranomaisen puoleen potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantumistilanteessa tulisi kääntyä. Yksityiset palveluntuottajat taas saattavat kokea, että viranomaiset kohtelevat yksityistä ja julkista palvelutuotantoa eri kriteereillä esimerkiksi erilaisten luvituskäytänteiden takia, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Vesa Syrjä tiedotteessa.

Viime aikoina toteutetut lainsäädäntöuudistukset, kuten THL-laki ja toisiokäyttölaki, mahdollistavat jo nyt tiedon laajemman hyödyntämisen ja jakamisen viranomaisten välillä, mutta käytännön työssä muutokset ovat olleet vielä vähäisiä.

Syksyllä 2020 alkaneessa STM:n Toivo-ohjelmassa pyritään ratkomaan viranomaisten välisen yhteistyön ja tietotuotannon ongelmia ja katvealueita.

Myös meneillään oleva kansallinen laaturekisterien kehittämistyö edistää osaltaan potilas- ja asiakasturvallisuustietojen systemaattista ja luotettavaa keräämistä.

THL:n selvitys on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoittamaa Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt -hanketta. Hanke kestää vuodet 2020–2021. Sen tavoitteena on selvittää potilas- ja asiakasturvallisuuden valtakunnallinen tilannekuva ja kehittää tutkimustietoon perustuva seurantamalli Suomeen.

Vaasan sairaanhoitopiirin johtamaan hankekonsortioon kuuluvat THL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja NHG Finland Oy.