Kokemusasiantuntijoiden käyttö on entistä yleisempää sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa että muissa toimintaympäristöissä, mutta toiminta ei ole yhtenäistä. Kokemusosaajille suunnattujen koulutusten sisällöissä ja laajuuksissa on suuria eroja eikä toistaiseksi voida puhua yhteisestä tietoperustasta. Kokemusasiantuntijoiden tehtävät vaihtelevat vapaaehtois- ja vertaistyöstä ammattimaisiin ja palkkaperustaisiin tehtäviin.

Kokemusosaamisella tarkoitetaan kokemuksen tuomaa ymmärrystä ja tietoa, jota hyödynnetään toisten ihmisten auttamiseksi, tukemiseksi tai heidän auttamis- ja osaamisvalmiuksiensa lisäämiseksi. Kokemustieto antaa ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalle kokemuspohjaisen näkökulman.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta julkaisusta, joka perustuu kokemusasiantuntijoita kouluttaville tahoille vuonna 2017 tehtyyn kyselyyn. Kokemusasiantuntijakoulutusta järjestävät Suomessa järjestöt, sairaanhoitopiirit ja oppilaitokset. Kyselyyn vastasi yhteensä 64 koulutuksen järjestäjätahoa.

Vaikka kokemusosaamiseen liittyvää kehittämistyötä on tehty Suomessa jo 20 vuotta, haasteina ovat edelleen koulutusten kirjavuus, kokemusosaajien puutteellinen tuki ja tehtävien koordinaation haasteet. Myös käsitteiden selkiytymätön käyttö ja toisiinsa nähden ristiriitaiset käytännöt tai näkemykset toiminnoissa ovat vaikeuttaneet kehittämistyötä. Kansallinen ohjaus puuttuu kokonaan.

Kyselyyn vastaajat pitivät erittäin tärkeänä kokemusosaajien laadukasta tukea sekä toiminnan paikallista ja alueellista koordinointia. Vastaajat toivovat myös valtakunnallisen yhteistyön tiivistämistä, yhteistyöverkoston luomista ja riittävän yhtenäisten käytäntöjen sekä käsitteiden muodostamista. Valtakunnallista ohjausta kaivattiin tukemaan paikallista toimintaa sekä luomaan kansallisia linjauksia.

Yhtenä uutena kysymyksenä esiin nousi ammattilaisten kouluttautumisen tarve. Myös ammattilaiset tarvitsevat osallisuustyön osaamista monitoimijaisissa, laajennetuissa ja osallistavissa työyhteisöissä toimimiseen.

Kokemusasiantuntijuus Suomessa -selvitys tarjoaa ammattilaisille tietoa kouluttajatahoista, kohderyhmistä, koulutusten laajuudesta ja sisällöistä sekä kokemusasiantuntijoille vertaistukea tarjoavista verkostoista sekä antaa eväitä toiminnan kehittämiseen.

Selvitys toteutettiin Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen sekä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran tuella.

Lue lisää:

Kokemusasiantuntija vetää päihdesairaan kuiville

Lapissa valjastettiin teknologia mielenterveyden tueksi – vertaistukea tarjolla kuvapuhelinpalveluna