Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen vaikuttavat haitallisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen.

”Yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristäytyneisyyteen liittyvät terveysriskit ovat verrattavissa tupakointiin ja ylipainoon”, kertoo aihetta väitöskirjassaan tutkinut sosiaalitieteiden maisteri Siiri-Liisi Kraav Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Sosiaalinen eristäytyneisyys tarkoittaa vähäistä ihmiskontaktien määrää, yksinäisyys taas henkilön subjektiivista kokemusta sosiaalisten kontaktien ja ihmissuhteiden niukkuudesta tai heikosta laadusta.

Vaikka yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen ovat yhteydessä moniin fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin, näiden yhteyksien väliset mekanismit ovat epäselviä. Aiemmat tutkimukset on toteutettu useimmiten poikkileikkausasetelmissa tai seuranta-ajat ovat olleet suhteellisen lyhyitä.

Yhteydessä suurempaan kuolleisuuteen

Kraav selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden terveysvaikutukset näkyvät ikääntyvien itäsuomalaisten miesten terveydessä. Aineistona oli Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Studyn 23–29 vuoden seuranta-aika.

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyneisyys olivat yhteydessä suurempaan kuolleisuuteen. Yksinäisyys ennusti korkeampaa syöpä- ja sydäntautikuolleisuutta, kun taas sosiaalinen eristäytyneisyys oli yhteydessä kohonneeseen onnettomuuskuolleisuuteen.

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyneisyys olivat lisäksi yhteydessä korkeampaan syöpien ilmaantuvuuteen ja erityisesti yksinäisyys oli yhteydessä kohonneeseen keuhkosyövän ilmaantuvuuteen.

Parisuhde yhteydessä

Parisuhteessa oleminen oli yhteydessä pienempään syöpäkuolleisuuteen syöpään sairastuneilla.

Masennuksen huomattiin välittävän yksinäisyyden yhteyttä kuolleisuuteen. Yksinäisyyden ja masennuksen ilmaantuvuuden välillä havaittiin vahva suora yhteys, ja mitkään terveyteen tai elämäntapoihin liittyvät muuttujat eivät välittäneet tätä yhteyttä.

”Nämä löydökset vahvistavat aiempia havaintoja yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden haitallisista terveysvaikutuksista. Sekä yksinäisyydellä että sosiaalisella eristäytyneisyydellä on haitallisia vaikutuksia, mutta ne vaikuttavat jossakin määrin eri asioihin ja mahdollisesti erilaisten mekanismien kautta”, Kraav sanoo.

Hänen mukaansa olisi hyödyllistä, jos sosiaali- ja terveydenhuollossa voitaisiin paremmin tunnistaa yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä.

”Se saattaisi mahdollistaa monien haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemisen erilaisten yksinäisyysinterventioiden avulla”, hän kirjoittaa väitöskirjassaan.

Kraavin terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja Effects of loneliness and social isolation on mortality and morbidity in middle-aged men eli Yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden vaikutus kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen keski-ikäisillä miehillä tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa etäväitöstilaisuudessa 11.2.2022.