Kenttälääketieteellinen koulutus syventää lisensiaatin osaamista

Muste oli tuskin ehtinyt kuivua Lauri Nyrhin ja Antti Luikun lääketieteen lisensiaatin tutkintotodistuksesta, kun varusmiespalvelus kutsui heitä. Jo palvelukseen astuessaan kumpikin myös tiesi hakeutuvansa lääkintäreserviupseerikurssille.

Lääkäreiden osaaminen on puolustusvoimille hyvin arvokasta. Lääketieteen lisensiaatin tutkinto ei kuitenkaan itsessään anna riittäviä valmiuksia poikkeusoloissa toimimiseen.

Siksi lääkäreiden osaamista viritetään sodanajan lääkintähuollon tarpeisiin lääkintäreserviupseerikurssilla.

– Kurssi hyödyntää lääkärin jo olemassa olevaa ammattitaitoa, samoin kuin opiskelujen aikana jalostunutta kypsyyttä, toimintavalmiutta ja päätöksentekokykyä. Tavoitteena on, että kurssin suorittanut lääkintäupseeri osaisi suunnitella lääkintähuoltoa ja toteuttaa sitä organisaatiotasolta hoitotasolle saakka, Nyrhi kertoo.

Lääkäreiden silmissä lääkintäreserviupseerikurssista mielenkiintoisen tekee sen aikana annettava lääketieteellinen koulutus.

Sekä Nyrhi että Luikku suunnittelevat kirurgiaan erikoistumista, ja erityisesti tästä näkövinkkelistä kurssilla kertyvistä tiedoista ja osaamisesta on hyötyä myös siviilissä.

Kenttälääketieteellisessä koulutuksessa korostuvat kirurginen ja anestesiologinen osaaminen.

– Lääkäri saa lääkintä-RUK:n aikana sellaista kirurgista ja ensihoidollista koulutusta, jota ei puhtaasti lisensiaatin koulutuksella ole muuten saatavilla. Puolustusvoimien antama koulutus on tasoltaan vastaavaa, mitä yliopistolliset sairaalat tarjoavat omille erikoistuvilleen. Lisäksi osa koulutuksesta on ainutlaatuista, sitä ei voi saada muualla kuin puolustusvoimissa, Nyrhi sanoo.

Antti Luikun mukaan kurssilla oppii paljon sellaista, mitä lisensiaatin tutkinnon aikana käydään vain pintaraapaisulla läpi.

– Vaikka opinnoissa käsitellään potilastriagea, niin täällä pääsemme sen soveltamista myös harjoittelemaan, Luikku antaa esimerkin.

Toki poikkeusoloissa tehtävät potilasluokittelut poikkeavat hieman siviilissä käytössä olevista. Myös hoitoprotokollissa on nyanssiaeroja, mutta puolustusvoimien käytännöistä löytyy kuitenkin paljon siviilielämän malleista lainattua.

– Kahta täysin erilaista mallia ei ole varaa olla. Sen, mitä lääkäri tekee siviilissä töissään, täytyy tukea poikkeusoloissa käytettävän mallin soveltamista, Nyrhi toteaa.

Lääketieteellinen substanssi on lääkintäreserviupseerikurssin kiistatonta pääantia. Sen ohella kurssilaiset kouliintuvat monissa lääkäreiden tarvitsemissa työelämätaidoissa.

Lauri Nyrhin mukaan kurssin oheisanti soveltuu etenkin päivystykselliseen työhön.

– Ominaisuudet, joita kurssilla harjoitetaan, liittyvät nopeaan päätöksentekokykyyn. Lääkäri harjaantuu kokonaiskuvan muodostamisessa, tilanteen arvioinnissa, päätöksenteossa ja sen mukaan toimimisessa, Nyrhi sanoo.

Koska kyseessä on reserviupseerikurssi, lääkärit viettävät luonnollisesti aikaa myös johtamisopin parissa.

– Itse olen ainakin syksyn aikana kasvanut johtajana, siinä, kuinka teen päätöksen monipotilas- tai monivammapotilastilanteessa tai kuinka pidän oman ja muiden päät kylmänä, Antti Luikku sanoo.

Lääkintäupseereita valmistunut jo 41 kertaa

Lääkintäreserviupseerikurssi on varusmiespalveluksen suorittamisen tapa lääketieteellisen koulutuksen saaneille.

Kurssille voivat hakeutua valmistuneet lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit tai proviisorit sekä näiden alojen loppuvaiheen opiskelijat.

Kurssi järjestetään Riihimäellä sijaitsevassa Puolustusvoimien Logistiikkakoulussa.

Varsinainen lääkintäreserviupseerikurssi alkaa 8 viikkoa kestäneen peruskoulutuskauden ja 2 viikkoa kestäneen varusmieslääkärikurssin jälkeen.

Lääkintä-RUK kestää 14 viikkoa, jonka jälkeen upseerikokelaat siirtyvät komentojaksolle eli käytännön lääkintätyöhön varuskuntasairaaloihin. Kirurgista ja ensihoidollista koulutusta jatketaan myös komentojaksolla.

Kurssi järjestetään kerran vuodessa. Vastikään Riihimäellä saatiin päätökseensä 41. lääkintäreserviupseerikurssi.

Varusmiespalveluksen jälkeen kurssin käyneet ylennetään reservin vänrikeiksi.

KOMENTOJAKSOLLA. Lauri Nyrhi ja Antti Luikku saivat lääkintäreserviupseerikurssin päätökseensä joulukuussa ja ovat parhaillaan komentojaksolla varuskuntasairaaloissa. Jussi Helttunen