Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin kirjattu yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite toteutuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa yhä valitettavasti aivan liian harvoin.

Siirtymäkausi lakien soveltamisessa päättyi jo vuonna 2017.

Ammattilaisen ja palvelun tuottajan tulisi kohdata palvelun käyttäjä aina sensitiivisesti ilman, että asiakkaan tarvitsee pelätä epäasiallista kohtelua sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen tai muun syrjintäperusteen vuoksi. Asiakkaiden tulisi voida olla varmoja, että heidät kohdataan asianmukaisesti ja syrjimättä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogikirjoituksessa jaetaan ohjeita sote-ammattilaisille yhdenvertaisen ja sensitiivisen kohtaamisen käytännön toteuttamiseksi. Viisi vinkkiä ovat:

1. Tee palvelulupaus asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtaamisesta

Palvelun tuottajan tulee tehdä etukäteen tiettäväksi, että palvelu on asiakkaille niin sensitiivinen ja ammattitaitoinen, että hän voi huoletta asioida siinä omana itsenään. Palvelulupauksen* tulisi löytyä palvelun verkkosivuilta, palvelun käyttäjälle annettavasta etukäteismateriaalista sekä odotustiloista.

2. Varmista henkilökunnan osaaminen

Jotta palvelulupaus voidaan julkaista ja täyttää, on varmistettava, että henkilökunta on perehdytetty asianmukaisesti, palvelu täyttää tehtävänsä ja on turvallinen kaikille taustasta riippumatta.

3. Kerää tietoa yhdenvertaisesti

Ole kriittinen, mitä tietoa todella tarvitaan. Täytettävät lomakkeet tulee tehdä niin, että niissä on tilaa sukupuoli-identiteetin ja läheisten ihmissuhteiden määrittelylle sekä mahdollisuus jättää nämä seikat määrittelemättä. Alkuhaastattelu tehdään tiedostaen, ilman suuntautumis- tai sukupuolioletuksia ja kyselemällä avoimia kysymyksiä, jotka eivät johda omasta taustasta vaikenemiseen tai valehteluun.

4. Ohjaa asiakas edelleen oikeanlaisiin palveluihin

Tunnista asiakkaan palvelutarpeet ennakkoluulottomasti ja ohjaa asiakas oikea-aikaisesti tarvitsemiinsa palveluihin. Anna tietoa järjestöjen tarjoamista palveluista. Esimerkki: Jos potilas pyytää lääkäriltä lähetettä sukupuolen tutkimukseen, hänet tulisi ohjata joko Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan tai Tampereen yliopistollisen sairaalaan, joille sukupuolen korjaamiseen tähtäävät tutkimus ja hoito on Suomessa keskitetty.

5. Kerro, keneen voi olla yhteydessä syrjintätilanteissa

Palvelu- ja yksikkökohtaisesti tehdyssä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa nimetty henkilö vastaa yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja asiakas voi olla häneen yhteydessä tilanteissa, joissa annettu palvelulupaus ei toteudu.