Tänä vuonna Kelan lääkemääräyspalaute muistuttaa lääkäreitä ja hammaslääkäreitä haittavaikutusilmoitusten tärkeydestä ja kannustaa niiden tekemiseen. Lääkärit ovat avainasemassa mahdollisten uusien haittavaikutusten havaitsemisessa ja niiden ilmoittamisessa.

Kela lähettää vuosittain kohdennettua palautetta lääkäreille ja hammaslääkäreille. Palautteen tarkoituksena on haastaa lääkäreitä pohtimaan lääkehoidon rationaalisuutta sekä sitä, miten he määräävät lääkkeitä. Tänä keväänä lääkemääräyspalaute on lähetetty kohdennetusti niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, jotka ovat määränneet tai uusineet reseptin sellaisesta uudesta lääkkeestä, joka on saanut korvattavuuden vuosina 2018–2020.

Haittavaikutuksista ilmoittamista suositellaan etenkin silloin, kun kyseessä on uusi lääke. Myyntiluvan ja korvattavuuden myöntämisen jälkeen uusien lääkkeiden käyttäjämäärät kasvavat usein merkittävästi ja lääkkeitä käyttävien potilaiden joukko on monimuotoisempi kuin kliinisissä lääketutkimuksissa. Tietoa uusien lääkkeiden turvallisuudesta kertyy useista lähteistä, ja haittavaikutusilmoitukset ovat niistä keskeisimpiä.

Haittavaikutusilmoitusjärjestelmän tärkein tarkoitus on havaita merkkejä lääkkeiden mahdollisista uusista haittavaikutuksista. Ilmoituksia toivotaan erityisesti sellaisista haittavaikutuksista, jotka ovat vakavia tai odottamattomia.

Kaikki Suomessa ilmoitetut lääkkeiden haittavaikutukset tallennetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean haittavaikutusilmoitusrekisteriin. Ilmoitetuista haittavaikutuksista arvioidaan haitan vakavuus ja odotettavuus sekä valmisteen myyntilupaan kohdistuvien jatkotoimien tarve. Fimea lähettää haittavaikutusilmoitusten tiedot Euroopan lääkeviraston (Ema) EudraVigilance -tietokantaan, jonka kautta lääkkeen myyntiluvan haltija saa ne tietoonsa.

Kela on tarjonnut vuodesta 2014 alkaen lääkäreille ja hammaslääkäreille mahdollisuuden tarkastella Kelan verkkopalvelussa niiden lääkkeiden tietoja, joita he ovat määränneet, ja verrata niitä vastaavien lääkäriryhmien määräyskäytäntöihin. Tänä vuonna tiedot eivät kuitenkaan päivity Kelan verkkopalveluun, koska palvelua kehitetään.

Lue myös: