Keisarileikkaus suurentaa lapsen astmariskiä, selviää laajaan suomalaiseen aineistoon pohjautuvasta tutkimuksesta. Toisin kuin aiemmin on ajateltu, keisarileikkausten vaikutukset lasten muihin terveystulemiin ovat kuitenkin vähäisiä.

VATT:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Turun yliopiston ja Pombeu Fabran yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa selvitettiin keisarileikkauksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia lasten terveyteen.

Tutkimusryhmä keskittyi erityisesti suunnittelemattomiin keisarileikkauksiin, jotka olisivat olleet mahdollisesti vältettävissä, koska niiden suorittamiselle ei ollut välitöntä lääketieteellistä tarvetta.

Aineistosta selviää, että todennäköisyys joutua tällaiseen ei-välttämättömään leikkaukseen kasvaa merkittävästi virka-aikaan työpäivinä, jotka edeltävät vapaapäivää.

– Vaikutusten arvioinnissa hyödynsimme tätä havaitsemaamme ajallista vaihtelua keisarileikkausten todennäköisyydessä. Lisäksi vaikutuksia arvioitiin vertaamalla eri synnytystavoilla syntyneiden sisarusten terveystulemia, kertoo professori, johtava tutkija Mika Kortelainen tiedotteessa.

Vaikka keisarileikkausten ja lasten terveystulemien yhteyttä on tutkittu maailmalla laajasti, aiemmissa tutkimuksissa ei ole juuri pystytty arvioimaan keisarileikkausten ja lasten myöhemmän terveyden syy-seuraussuhteita tutkimusasetelmien puutteellisuuden takia.

Tutkimuksessa seurattiin suunnittelemattomalla sektiolla syntyneiden lasten terveystietoja varhaislapsuudesta aina teini-ikään saakka.

Keisarileikkaus aiheutti vähäisiä terveyshaittoja vastasyntyneille. Vaikutusta vastasyntyneiden kuolleisuuteen ei löydetty. Pidemmällä aikavälillä havaittiin, että keisarileikkaus suurentaa riskin sairastua astmaan.

– Keisarileikkaus näyttää lisäävän riskiä sairastua astmaan varhaislapsuudesta lähtien. Sen sijaan emme löytäneet yhteyttä keisarileikkauksen ja muiden siihen usein liitettyjen kroonisten sairauksien kuten allergioiden, 1-tyypin diabeteksen tai ylipainon välillä. Keisarileikkauksen vaikutus immuunijärjestelmän kehitykseen näyttää olevan monisyisempi kuin mitä tähän asti on ajateltu, toteaa akatemiatutkija Lauri Sääksvuori.

Keisarileikkaus on maailman yleisin laajamittainen kirurginen toimenpide. Suomessa noin 16 prosenttia lapsista syntyy keisarileikkauksella. Vastaava luku useissa kehittyneissä maissa on yli 30 prosenttia.

Synnytykseen puuttuminen lääketieteellisin keinoin saattaa vaikuttaa lapsen terveyteen aina aikuisuuteen asti. Aikaisemmin on saatu näyttöä erityisesti keisarileikkauksen negatiivisesta yhteydestä lapsen immuunijärjestelmän kehitykseen.

Tutkimus perustuu viranomaisaineistoihin ja kattaa tiedot yli 1,4 miljoonasta Suomessa vuosina 1990–2014 syntyneestä lapsesta.

Lue lisää