Nykyinen lainsäädäntö ja kentällä vallitsevat toimintatavat eivät tue paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen integraatiota eli palvelujen yhteen kokoamista, saumattomuutta ja oikea-aikaisuutta.

Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen yhteen kokoaminen edellyttäisikin lainsäädännön uudistamista.

Tämä käy ilmi uudesta väitöskirjasta.

Paljon palveluja käyttäviä asiakkaita on väestöstä arviolta noin 10 prosenttia. Terveystieteiden lisensiaatti Kirsti Ylitalo-Katajiston tutkimus osoitti, että heidän palvelujen käyttönsä on kuitenkin yksilöllistä ja riippuu vahvasti elämäntilanteesta.

Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset palvelutarpeet kietoutuvat toisiinsa tiiviisti.

Ylitalo-Katajisto tarkasteli väitöskirjassaan paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiota tietoperustaisen johtamisen näkökulmasta. Tutkimus paljasti, että asiakkaista tarvittaisiin aiempaa monialaisempaa tietoa. Myös tiedonkulkua eri sote-toimijoiden välillä tulee kehittää nykyisestä.

Ylitalo-Katajiston mukaan asiakasprofilointi voisi olla uudenlainen tapa paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden systemaattiselle ja laaja-alaiselle tunnistamiselle sekä luokittelulle.

– Asiakkaiden määrittelyn tulisi perustua palvelujen määrän sijaan ammattilaisen tunnistamaan laaja-alaiseen palvelujen tarpeen arviointiin, Ylitalo-Katajisto sanoo tiedotteessa.

Sote-palvelujen asiakasprofilointiin liittyvää tutkimusta on kuitenkin niukasti.

Tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden sote-palveluiden suunnitelmallisesta yhteen kokoamisesta. Tulosten mukaan tämä edellyttää lainsäädännön uudistamista sekä henkilöstön moniammatillisten työtapojen, koulutuksen ja johtamisen kehittämistä.

– Vaikuttavan hoidon ja palvelujen laadun varmistamiseksi myös sote-palvelujen tuottajilla tulisi olla mahdollisuus nähdä asiakkaan tietoja soveltuvin osin. Lisäksi lainsäädännössä olisi hyvä todeta, kenen vastuulla on yhteisen asiakassuunnitelman laatiminen ja kenellä on oikeus ja mahdollisuus saada suunnitelma käyttöönsä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.