Ihmiset kokevat useat kosteusvaurioihin liittyvät terveysriskit suurempina kuin ne tutkimustiedon perusteella ovat. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa väestön käsityksiä kosteusvaurioiden terveyshaitoista.

Kyselytutkimuksesta ilmeni, että astman osalta ihmisten tiedot kosteusvaurioiden terveysvaikutuksista vastaavat hyvin tutkimustietoa. 81 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista tiesi, että oleskelu kosteusvaurioituneessa rakennuksessa lisää riskiä sairastua astmaan.

”Aiempien tutkimusten perusteella paras näyttö kosteusvaurioihin liittyvästä sairastumisriskistä on astman kohdalla, vaikka kosteusvaurioaltistuksen ja astman väliset syy–seuraussuhteet tai mekanismit eivät olekaan tiedossa”, sanoo THL:n johtava tutkija Anne Karvonen tiedotteessa.

Monien muiden terveysvaikutusten osalta väestön käsitykset eivät kuitenkaan vastanneet kovin hyvin tutkittua tietoa: ihmiset kokivat kosteusvaurioiden aiheuttavan laajempia terveyshaittoja kuin tutkimustieto osoittaa.

Tutkimukseen osallistuneista 75–82 prosenttia ajatteli, että oleskelu kosteusvaurioituneessa rakennuksessa lisää riskiä sairastua hengitystieinfektioihin ja allergiseen nuhaan. Tutkimusnäyttö kosteusvaurioiden yhteydestä hengitystieinfektioihin ja allergiseen nuhaan on kuitenkin selvästi heikompi kuin kosteusvaurioiden ja astman välillä.

40 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoi oleskelun kosteusvaurioituneessa rakennuksessa lisäävän riskiä monikemikaaliherkkyyteen, mikä ei vastaa tutkittua tietoa. 35 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, lisääkö kosteusvaurio monikemikaaliherkkyyden riskiä ja 25 prosenttia vastasi tutkimustiedon mukaisesti, ettei se lisää.

Monikemikaaliherkkyyden taustalla on pääosin kokemus tai käsitys altistumisen haitallisuudesta.

Ihmisten tiedot reuman, syövän sekä sähköherkkyyden yhteydestä kosteusvaurioihin vaihtelivat: kyselyn vastaajista kolmasosa tiesi, että näiden sairauksien ja oireiden yhteys kosteusvaurioihin on epätodennäköinen, mutta noin puolet vastaajista ei osannut sanoa, oliko kosteusvaurioilla niihin vaikutusta.