Laki hoivahenkilöstön mitoituksesta on hallituksen esityksen mukaan määrä tulla voimaan 1.8.2020. Se tarkoittaa, että iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa pitää olla jatkossa vähintään 70 hoitajaa 100 asiakasta kohden. Perustuslakivaliokunnan mukaan hoitajamitoituksen uudistamiseen tarvittavaa rahoitusta ja resurssointia on kuitenkin vielä täsmennettävä. Lain tullessa voimaan kuntien rahoituksen ja resurssien on oltava kunnossa, Hyvinvointiala HALI kirjoittaa kannanotossaan.

Tarvitaan aloituspaikkojen lisäämistä, hoiva-avustajakoulutuksen vakiinnuttamista ja työperäistä maahanmuuttoa paljon nykyistä enemmän.

HALI muistuttaa, että kansalaisia tulee kohdella julkisten palveluiden tuottamisessa yhdenvertaisesti asuinkunnasta riippumatta.

– Kunnilla pitää olla tosiasialliset edellytykset selviytyä uusista tehtävistään lainsäätämishetkellä. Lakiesityksen yleisluonteinen kuvaus rahoituksen tasosta ja resursseista ei riitä, Hyvinvointiala HALI ry:n hoivajohtaja Arja Laitinen sanoo.

Perustuslakivaliokunta katsoo lisäksi, että lain toteuttamisen oikeustila siirtymäaikana ennen 1.4.2023 on epäselvä. Kyse ei siis ole muutamasta kuukaudesta vaan kolmesta vuodesta, ja näin ollen seuraukset näkyisivät vasta seuraavalla hallituskaudella. Rahoituksen alkaminen vasta siirtymäkauden jälkeen johtaa tilanteeseen, jossa kunnat, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat joutuvat rekrytoimaan ammattitaitoista lisähenkilöstöä tietämättä, missä vaiheessa lisärekrytoinnin kustannukset korvataan.

– Tarvitsemme lisäksi konkreettisia toimenpiteitä, jotta ihmisiä saadaan kouluttautumaan alalle. Tarvitaan aloituspaikkojen lisäämistä, hoiva-avustajakoulutuksen vakiinnuttamista ja työperäistä maahanmuuttoa paljon nykyistä enemmän. Lisäksi EU- ja ETA -maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden tutkintojen tunnistamista ja tunnustamista tulee nopeuttaa, Arja Laitinen sanoo.

Yksityinen sektori tuottaa noin puolet kuntien järjestämisvastuulla olevasta tehostetusta asumispalvelusta.

Perustuslakivaliokunta toteaa, että hoivan tarvetta arvioivan RAI-lisenssin käyttämisen pitää olla maksutonta.

– Tämä on tärkeä kirjaus yksityisille palveluntuottajille, jos kaikissa säännöllisissä palveluissa mukaan lukien tehostetun hoivan yksiköissä edellytetään RAI:n käyttöä. RAI:sta aiheutuvat merkittävät käyttöönotto-, koulutus- ja ylläpitokustannukset olisivat kestämätön taakka erityisesti sadoille pienille ja keskisuurille yrityksille ja järjestöille, Laitinen toteaa.

Lue lisää: