Terveystieteiden maisteri Ilona Markkanen tutki väitöskirjassaan oppilaiden koulukokemuksia eli sitä, millainen kouluelämän laatu on suomalaisissa peruskouluissa. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, missä määrin koettu kouluelämän laatu on yhteydessä oppilaiden terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen.

Myönteiset koulukokemukset erityisesti sosiaalisista suhteista ovat yhteydessä koulussa menestymiseen, hyvään itsearvioituun terveyteen ja vähäisempään oireiluun.

”Koulu on nuorille tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö, joten sekä kielteiset että myönteiset koulukokemukset heijastuvat oppilaan kokonaiskehitykseen. Koulunkäynnin ei tarvitse olla aina kivaa ja hauskaa, mutta olisi hyvä, jos oppilaat voisivat saada positiivisia kokemuksia ja kokisivat koulunkäynnin mielekkääksi ja viihtyisivät koulutyössään, Markkanen kertoo tiedotteessa.

Positiiviset kokemukset koulusta olivat yhteydessä positiivisiin tuloksiin koulumenestyksessä ja terveydessä sekä terveyskäyttäytymisessä. Esimerkiksi koulunkäyntiin sitoutuneet ja vähiten kuormitusta koulutyöstä kokevat koululaiset raportoivat menestyvänsä koulussa, olivat tyytyväisempiä elämäänsä ja oireilivat muita harvemmin.

Kouluaika muokkaa lasta

Sosiaaliset suhteet koulussa koettiin pääsääntöisesti positiivisiksi. Suhteet ikätovereihin raportoitiin useammin myönteisempänä kuin suhteet opettajiin.

Koululaiset, jotka kokivat, että heillä on hyvät opettaja-oppilassuhteet, raportoivat muita yleisemmin menestyvänsä koulussa. He myös kokivat itsearvioidun terveytensä muita useammin hyväksi, oireilivat muita vähemmän ja raportoivat muita harvemmin riskikäyttäytymistä.

”Koulussa vietetty aika muokkaa lasten käsityksiä itsestään ja osana yhteisöä. Koulu voi vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin sen ilmapiirin ja kulttuurin kautta. Keskusteluissa kouluelämän laatu ja kouluhyvinvointi jää usein akateemisen menestyksen varjoon, vaikka hyvinvointi itsessään on tärkeä tavoite”, Markkanen sanoo.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöskirjatutkimuksessa hyödynnettiin suomalaista aineistoa kansainvälisestä WHO-koululaistutkimuksesta. Kyselytutkimukseen osallistuneet olivat 13-15-vuotiaita koululaisia.13- ja 15-vuotiaita oppilaita vuosina 2006, 2010 ja 2014.

Väitöstutkimus. Terveystieteen maisteri Ilona Markkanen tutki lasten koulukokemusten merkitystä koulumenestykseen ja terveyteen. K-S Foto

Lue seuraavaksi: