Tartuntatautilain väliaikainen muutos ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden palveluja ja perusoikeuksia, huomauttaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Tarkemmin kyse on hoitajien rokotevelvoitteesta, jota on kutsuttu julkisuudessa ja mediassa ”rokotuspakoksi”. Helmikuun alusta voimaan tullut lakimuutos tuo sote-työnantajille velvollisuuden huolehtia siitä, että henkilöstö ei aiheuta potilaille ja asiakkaille covid-19-tartuntariskiä. Tartuntatautilaki sisältää jo nyt säännökset sote-työntekijältä edellytettävästä rokotesuojasta, ja nyt väliaikaisella sääntelyllä on täsmennetty, että velvoite koskee myös covid-19-tautia.

Nyt työtehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei ole osoittanut, että hänellä on rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Hoitajien riittävyys uhkaa vaarantua

Valvontaviranomaiset ovat saaneet asiasta yhteydenottoja palveluntuottajilta ja kunnilta, Valvira kertoo. Lakimuutoksen ja myös sairauspoissaolojen vuoksi hoitohenkilöstön riittävyys erityisesti kotihoidossa ja sosiaalihuollon asumispalveluyksiköissä uhkaa Valviran mukaan vaarantua.

Tästä syystä joillain alueilla asumispalveluyksiköissä on henkilöstövajeen vuoksi päädytty siirtämään asiakkaita toisiin yksiköihin. Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat nyt, että asiakkaiden ja potilaiden suojaksi tarkoitettu lakimuutos ei saa vaarantaa asiakkaiden palvelujen ja perusoikeuksien toteutumista.

”Palvelujen laatua ei saa heikentää eikä asiakkaita saa siirtää toiseen yksikköön henkilöstövajeen vuoksi, ellei se ole aivan välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Ensisijaisesti asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi tapahtuvien siirtojen tulisi kohdistua henkilöstöön eikä asiakkaisiin”, Valviran tiedotteessa todetaan.

Myös rokottamaton hoitaja käy erityistilanteessa

Valvira ja aluehallintovirastot kehottavat palveluntuottajia arvioimaan henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi tehtävien toimenpiteiden vaikutusta asiakkaiden oikeuksiin ja muistuttaa, että erityisestä syystä on mahdollista käyttää myös henkilöstöä, jolla suoja on vaillinainen.

”Erityinen syy on esimerkiksi se, että vaatimukset täyttävää henkilöstöä ei ole nopeasti tai ylipäänsä saatavilla ja että asiakkaiden tai potilaiden turvallisuus ja palvelujen tarve edellyttävät henkilöstön läsnäoloa. Tällöin terveysturvallisuutta varmistetaan henkilöstön asianmukaisella suojautumisella.”

”Suomen perustuslaki turvaa perusoikeudet kaikille, ja vaikeassakin henkilöstötilanteessa on noudatettava voimassa olevia lakeja. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus elää omaa elämäänsä ilman, että viranomaiset tai muut ulkopuoliset tahot lakiin perustumattomasti puuttuvat hänen yksityiselämäänsä. Yksityisyyden suojaa kunnioittava, asiakaslähtöinen ja yksilölliset palvelutarpeet huomioiva laadukas palvelu on sosiaalihuollon asiakkaan lakisääteinen oikeus. Kunnan on myös turvattava asiakkaan pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys.”

Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen toimeenpanoa ohjaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL.

LUE SEURAAVAKSI: