Potilastyötä tekevistä sairaanhoitajista 74 prosenttia tekee ainakin muutaman kerran kuukaudessa töitä, joiden katsotaan kuuluvan lääkärille.

Noin kolmasosa hoitajista tekee lääkärin töitä vähintään viikoittain ja viidennes päivittäin.

Sairaanhoitajien tehtäväksi siirtyneitä töitä ovat olleet muun muassa lähetteet, lääkelistojen päivittäminen ja laboratoriotulosten tulkinta.

Tiedot käyvät ilmi Sairaanhoitajaliiton laajasta kyselystä, johon vastasi yli 1 600 liiton jäsentä.

Lääkärin töiden lisäksi sairaanhoitajat kertoivat joutuvansa tekemään myös osastosihteerin tai laitoshuoltajan tehtäviä.

Osa raportoi tekevänsä ylipäätään hoitoalalle kuulumattomia tehtäviä, kuten lumenluontia ja postitusta.

Kyselyyn vastanneista vain 10 prosenttia oli sitä mieltä, että he ehtivät tekemään työnsä laadukkaasti ja turvallisesti työajalla.

Potilastyössä olevat hoitajat kokevat niin potilaiden ja näiden läheisten kuin lääkäreiden sekä työyhteisön muiden ammattiryhmien arvostavan heidän työtään. na