Suurin osa geriatrian erikoislääkäreistä käyttää geriatrista arviointia työvälineenään. Arviointi ei kuitenkaan ole järjestelmällistä, ja sen sisältö vaihtelee merkittävästi. Asia selvisi LL Hanna Kermisen väitöstutkimuksessa, jossa hän selvitti geriatrisen arvioinnin toteutumista ja hyödyntämistä käytännön potilastyössä.

– Epäjärjestelmällisen arvioinnin vaarana on, että iäkkään potilaan terveydentilaan ja toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia ja oireita jää havaitsematta ja hoitamatta. Varhaisella ongelmiin puuttumisella voitaisiin ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä ja parantaa henkilöiden elämänlaatua ja ennustetta, Kerminen sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Geriatrisesta arvioinnista saatavan tiedon hyödyntämistä sairaalahoidossa olevien iäkkäiden potilaiden hoidon suunnittelussa ja ennusteen arvioinnissa selvitettiin rekisteritutkimuksella.

Tutkimuksessa selvisi, että geriatrisessa arvioinnissa havaittu avun tarve itsestä huolehtimisessa ja gerastenia eli hauraus-raihnausoireyhtymä olivat yhteydessä sairaalahoidon pitkittymiseen, kuolleisuuteen ja sairaalahoitoon uudelleen joutumiseen pian kotiutumisen jälkeen.

– Sairaalahoidon aikana olisi tärkeää panostaa näiden riskitekijöiden taustasyiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen, jotta sairaalahoidon haittatapahtumien riskiä voitaisiin vähentää, Kerminen sanoo.

Geriatrinen arviointi antaa varmuutta hoitopäätöksiin

Geriatrisen arvioinnin käyttöönoton haasteista saatiin tietoa osatutkimuksessa, jossa keuhkosairauksien poliklinikan hengitysvajauspotilaiden laaja-alaiseen arviointiin lisättiin masennuksen järjestelmällinen seulonta. Seulonnan aloittamisen jälkeen masennusoireiden tunnistaminen lisääntyi, mutta vaikutukset potilaiden kokonaishoitoon olivat vähäisiä. Tutkimus osoitti, että potilaiden näkökulman huomioiminen hoitoprotokollaa suunniteltaessa on tärkeää.

– Iäkkäiden potilaiden määrä on lisääntymässä useimmissa terveydenhuollon toimipisteissä. Tarvitaan tutkittuja ja tehokkaita välineitä tämän haavoittuvan potilasryhmän arviointiin. Geriatrinen arviointi antaa varmuutta hoitopäätöksiin ja ehkäisee haittatapahtumia. Sen käyttöönottoon tulisi panostaa aiempaa enemmän, Kerminen sanoo.

Elimistön vanhenemismuutoksista ja sairauksista johtuen iäkkäät potilaat ovat erityispiirteinen ja haavoittuva potilasryhmä. He hyötyvät siitä, että heidän elämäntilannettaan tarkastellaan laaja-alaisesti ja sairauksien lisäksi huomioidaan toimintakyky sekä psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Geriatrinen arviointi on kehitetty työvälineeksi iäkkään potilaan kattavaan arviointiin. Arvioinnin perusteella tehdään yksilöllinen hoidon ja kuntoutuksen suunnitelma.

Satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten mukaan geriatrinen arviointi parantaa iäkkäiden potilaiden ennustetta.

Lue myös: