Leukemiaan liittyvillä eri geenimutaatioilla on toisistaan poikkeavia vaikutusreittejä, joiden välinen kilpailu voi myös estää syövän kehittymistä, osoittaa Nature-lehdessä julkaistu tutkimus.

Tutkimuksessa analysoitiin näytteitä 1 148 potilaalta, joilla oli akuutti lymfaattinen B-soluleukemia.

Tulosten perusteella leukemian kehittymistä edistävät vain ne geenimutaatiot, jotka liittyvät potilaalla syövän ajurina toimivaan solutason signalointireittiin, kun taas sen kanssa kilpaileva signalointireitti vaimenee. Kilpailevan reitin aktivoiminen voikin tutkijoiden mukaan tehostaa hoitoa.

Akuutissa B-soluleukemiassa ovat tutkimuksen mukaan yleisiä mutaatiot kahdella, B-solujen eri kehitysvaiheisiin liittyvällä signalointireitillä.

– Näillä STAT5- ja ERK-syöpäreiteillä on toisistaan poikkeavat vaikutusmekanismit ja valtaosalla potilaista mutaatiot liittyvät vain jompaankumpaan niistä, kertoo Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Merja Heinäniemi tiedotteessa.

Leukemian kehittymisessä näyttää keskeiseltä se, että toisen signalointireitin aktivoituessa solut vaimentavat kilpailevan reitin.

Tämän vuoksi tutkimuksessa testattiin uudenlaista yhdistelmähoitoa, jossa pääasialliseen syöpäreittiin kohdistuvaa estolääkitystä täydennettiin kilpailevaa reittiä aktivoivalla lääkkeellä. Näin voitaisiin mahdollisesti parantaa hoitotuloksia.

Merja Heinäniemi johtaa biolääketieteen yksikössä tutkimusryhmää, joka soveltaa bioinformatiikan menetelmiä leukemian tutkimukseen. Nyt julkaistua tutkimusta johti professori Markus Müschen amerikkalaisen City of Hope -syöpäkeskuksen Beckman-tutkimusinstituutista.