Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2021.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 200 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 113 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on myrkytysten hoitoon käytettävä sugammadeksi.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 87 valmistetta. Uusina valmisteina ovat entsyymivalmiste alglukosidaasi alfa, aineenvaihduntasairauden lääkkeet teduglutidi ja trientiini, hyytymistekijä VIII:n vasta-aineen ohittava aine, sienilääke isavukonatsoli, meningokokkibakteeri A, C, Y, W-135, tetravalentti, syöpälääkkeet vinfluniini, lenvatinibi, pegaspargaasi sekä pertutsumabin ja trastutsumabin yhdistelmä, immuunivasteen muuntajat peginterferoni alfa-2a, ropeginterferoni alfa-2b, okrelitsumabi, filgotinibi, sertolitsumabipegoli ja basiliksimabi, tulehduskipulääke parekoksibi, hengitystiesairauden lääke reslitsumabi sekä silmätautien lääkkeet ranibitsumabi ja siklosporiini.

Luettelosta on poistunut 69 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Levotyroksiinivalmisteiden EMA:n product specific guidelinen mukaiset bioekvivalenssikriteerit tiukentuvat 1.7.2021 alkaen. Tästä syystä listalta on poistettu 22 levotyroksiinivalmistetta.

Luettelossa on yhteensä 6 010 lääkevalmistetta, ja ne edustavat yhteensä 722 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (129 kpl), psykoosilääke olantsapiini (117 kpl), dementialääke rivastigmiini (69 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl) psykoosilääkkeet aripipratsoli (66 kpl) ja ketiapiini (62 kpl) sekä syöpälääkkeet temotsolomidi (54 kpl) ja lenalidomidi (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 62 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9 728.

Lue myös: