Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea harkitsee muutoksia apteekkien sijaintialueisiin ja apteekkien määrään Helsingissä. Meneillään olevassa apteekkipalveluja ja apteekkien sijaintialueita koskevassa kuulemisessa esitetään, että Helsingin apteekit saisivat jatkossa sijoittua vapaasti kaupungin alueella. Ainoastaan Meilahden sairaala-alue rajattaisiin omaksi alueekseen.

Fimea esittää myös viiden uuden apteekin perustamista Helsinkiin. Näistä yksi sijoittuisi Meilahden sairaala-alueelle ja loput neljä muualle kaupunkiin.

Fimean päätösesitys on lähetetty kuulemiselle, jonka lausuntoaika päättyy 18.6.2021. Päätös pyritään tekemään tämän vuoden aikana.

Apteekkien määrä Helsingissä on väestön määrään suhteutettuna pienempi kuin Suomessa keskimäärin. Väestönkasvu Helsingissä pienentää apteekkitiheyttä entisestään. Vuoteen 2035 mennessä helsinkiläisten määrän ennustetaan kasvavan liki 100 000 vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna.

Apteekkitiheydessä on myös eroja kaupungin eri alueiden välillä. Fimeaan tulleiden kansalaisaloitteiden mukaan apteekeille voisi olla tarvetta esimerkiksi Tapaninvainion alueella, Kannelmäen länsiosassa, Kuninkaantammen alueella, Meri-Rastilassa sekä Meilahden sairaala-alueella.

Meilahden sairaala-alueelle on keskittynyt perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita, mutta alueelta puuttuu avohuollon apteekkipalvelut. Tästä syystä Fimea katsoo, että apteekkipalveluiden ja lääkkeiden saatavuus on turvattava tällä alueella ja rajaisi alueen omaksi apteekkialueekseen.

Fimean vuonna 2016 käynnistämän selvityksen tuloksena on perustettu kaikkiaan 36 uutta apteekkia. Luku sisältää myös pääkaupunkiseudulle tähän mennessä perustetut apteekit Vantaalle ja Espooseen. Näistä 29 on kokonaan uusia apteekkeja, kaksi uusia sivuapteekkeja ja viisi sivuapteekeista itsenäisiksi muutettuja apteekkeja.

Selvitystyö on kohdistunut apteekkipalveluiden alueelliseen toimivuuteen ja apteekkien lisäämistarpeeseen.