Äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä johtuvaa FASD-oireyhtymää (fetal alcohol spectrum disorders) ei edelleenkään tunnisteta tai diagnosoida Suomessa riittävän hyvin. Suomessa syntyy vuosittain arviolta 600–3 000 lasta, joita äidin alkoholinkäyttö on vaurioittanut. Vain pieni osa näistä lapsista saa FASD-diagnoosin ja sen mukaisen hoitosuunnitelman. FASDissa laaja-alaiset toimintakyvyn ongelmat vaikeuttavat elämää aikuisiälläkin.

– Kansainvälisestikin on huoli siitä, että FASD-lasten määrä kasvaa. Kouluikäisillä esiintyvyys nousee tutkimusten mukaan koko ajan. Länsimaissa arviolta 5–7 prosentilla seitsemänvuotiaista on erilaisia sikiöaikaiseen alkoholialtistukseen liittyviä ongelmia. 80-luvun alussa arvioitiin, että luku olisi yhden prosentin luokkaa ja sitäkin pidettiin korkeana, sanoo lastenneurologian erikoislääkäri, dosentti Ilona Autti-Rämö.

Huolta herättää myös korona-ajan mahdolliset vaikutukset FASDin lisääntymiseen.

– Miten se on vaikuttanut alkoholinkäyttöön ja kodin olosuhteisiin, että monilla perheillä on korona-aikana ollut vaikeaa? Myöskään neuvolaresurssit eivät ole normaalit perheiden jatkoseurantaa ajatellen.

Oireyhtymää esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa

Paras aika FASD-oireyhtymän tunnistamiseen on Autti-Rämön mukaan kouluiässä, jolloin ongelmatkin oppimisessa ja tarkkaavaisuudessa usein viimeistään ilmaantuvat.

– Silloin tilanteesta saa helpommin kokonaiskuvan ja voi keskustella vanhempien kanssa taustatekijöistä ja kotiolosuhteista. Usein nämä lapset tai nuoret saavat oireenmukaisen diagnoosin esimerkiksi oppimisen tai tarkkaavaisuuden häiriöstä, mutta lapsen ongelmien kokonaiskuva jää ymmärtämättä.

Autti-Rämön mukaan oireyhtymässä on kaksi vaikuttavaa tekijää: sikiöaikainen alkoholialtistus ja lapsen syntymänjälkeiset elinolosuhteet. Jos perheessä on esimerkiksi parisuhde- tai päihdeongelmia, niin vanhempien kyky vastata erityislapsen tarpeisiin voi olla heikentynyt.

– Kun FASD-lapsen tarpeisiin ei vastata ja lapsi joutuu näkemään ja kokemaan asioita, joita ei ole tarkoitettu lapsen koettavaksi, niin hänelle voi tulla käytöshäiriöitä ja ongelmat kumuloituvat.

Autti-Rämö korostaa, että FASDia esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa, eikä vain alkoholiongelmaisten naisten lapsilla.

– Suomessa naisten alkoholinkäyttö on muuttunut merkittävästi 20 vuoden aikana. Ja raskauksista vähintään puolet on suunnittelemattomia, joten naiset eivät ole vähentäneet alkoholinkäyttöä ennen kuin raskaus todetaan.

Suomeen pitäisi saada FASD-poliklinikoita

Oireyhtymän tunnistamista parantaisi se, että Suomeen saataisiin erikoissairaanhoitoon kliinisiä FASD-poliklinikoita, joita koulu- ja perusterveydenhuolto voisi konsultoida.

– Jos oppimis- ja tarkkaavaisuushäiriöihin ja sekundaarisiin käytösongelmiin tarkoitetut hoitokeinot auttavat, niin se riittää. Mutta jos ne eivät auta, niin pitäisi olla mahdollisuus lähettää ihminen kliiniseen osaamisyksikköön. Niitä ei ole vielä yhtään Suomessa, mutta monessa muussa Euroopan maassa jo on.

Selkeimmät tapaukset, joissa äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on selvillä, pystytään diagnosoimaan sosiaalipediatrian yksiköissä, joissa näitä lapsia usein seurataan kouluikään.

– Niitä FASD-lapsia on vaikeampi tunnistaa, joiden äitien raskaudenaikainen alkoholin käyttö ei ole tullut ilmi ja jotka ovat olleet normaalissa neuvolaseurannassa.

FASD-poliklinikoista olisi merkittävää apua myös aikuisten FASD-potilaiden diagnosoinnissa ja hoidossa.

– FASD-diagnoosi ei ole kevyt ottaa vastaan, koska sen psykologiset seuraukset voivat olla rankat. FASD-osaamiskeskus voisi ottaa vastuun diagnosoinnista ja auttaa ihmistä käsittelemään diagnoosin merkitystä hänelle itselleen. FASDia pidetään edelleen hyvin leimaavana diagnoosina, joten sitä ei aina haluta kirjata mihinkään. Nimi on ollut aikanaan väärä valinta, koska se leimaa lapsen ongelmat äidin elintavoista johtuvaksi.

Lue seuraavaksi:

Tänään 9.9. vietetään kansainvälistä FASD-päivää, jolloin muistutetaan maailmanlaajuisesti alkoholin vaaroista raskausaikana. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on Kehitysvammaliiton mukaan yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuutta aiheuttavista syistä länsimaissa.