Itä-Suomen yliopistossa on avattu Suomen ensimmäinen farmaseuttinen pakohuone, joka on suunniteltu osaksi perusopetusta.

Pedagogisessa pakohuoneessa farmasian opiskelijat pääsevät ratkomaan työelämälähtöisiä tehtäviä. Laboratorioympäristöön rakennettua FARscape-pakohuonetta käytetään aluksi lääkevalmistuksen ja -analytiikan opetukseen, mutta se on joustavasti muunneltavissa myös muiden oppiaineiden tarpeisiin.

– Pilottiryhmä piti pakohuonetta todentuntuisena ja motivoivana. Peli imaisi mukaansa ja ryhmätyöskentely edisti oppimista, yliopistonlehtori Krista Laine kertoo Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Pakohuonepedagogiikka on uusi ilmiölähtöinen oppimismenetelmä, jota voidaan käyttää myös osaamisen arviointiin.

Pedagoginen pakohuone tukee käynnissä olevaa opetus- ja oppimiskulttuurin muutosta opiskelija- ja työelämälähtöiseen sekä osaamiskeskeiseen suuntaan.

– Pelillistämisellä voidaan lisätä opiskelijoiden motivaatiota ja antaa onnistumisen kokemuksia, mikä tukee ja kannustaa opiskelijoiden oppimista ja nostaa heidän ammatillista itsetuntoaan positiivisen pedagogiikan kautta.

Pakohuonepelit ovat vapaa-ajallakin suosittuja. Niissä ryhmä pyrkii erilaisia tehtäviä ratkomalla pääsemään määräajassa ulos huoneesta.

Yliopistonlehtori Tarja Toropainen kertoo, että pedagogisessa pakohuoneessa idea on sama, mutta teema ja tavoite on suunniteltu tiettyjen osaamistavoitteiden ympärille.

– Osaamistavoitteet voivat liittyä sekä teorian että käytännön taitojen osaamiseen. Oman alan substanssiosaamisen lisäksi voidaan painottaa opiskelijoille tärkeitä työelämätaitoja, kuten ryhmä- ja yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja paineensietokykyä.

Kuopion kampuksella sijaitsevan farmaseuttisen pakohuoneen työelämälähtöiset pulmat mittaavat sekä opiskelijan teoriaosaamista että käytännön lääkevalmistus-, laboratorio- ja analytiikkataitoja. Koska tehtävät täytyy ratkaista virheettömästi nopeassa aikataulussa paineen alla, työelämässä tarvittava paineensietokyky kehittyy.

– Tietääksemme vastaavaa pakohuonetta ei ole toteutettu muissa farmasian koulutusyksiköissä Suomessa. Pakohuoneen muokattavuus eri opintojaksoille on herättänyt kiinnostusta myös yli oppiainerajojen, Laine ja Toropainen kertovat.

Pedagogiseen pakohuoneeseen liittyy aina huoneen tapahtumien jälkipurku yhdessä opettajan kanssa. Opiskelijat pääsevät samalla reflektoimaan omia kokemuksiaan ja oppimistaan huoneessa. Opettaja voi antaa opiskelijoille palautetta ja vastata mahdollisesti epäselväksi jääneisiin kysymyksiin.

Farmasian laitos on saanut pakohuoneen kehittämiseen yliopiston oppimisympäristöjen kehittämisrahaa.