Euroopan ympäristökeskuksen uimavesiraportista selviää, että yleisten uimarantojen vedet ovat Suomessa hyvälaatuisia. Yli 90 prosenttia uimavesistä luokiteltiin laadultaan joko erinomaiseksi tai hyväksi. Tyydyttävään luokkaan kuuluvia uimarantoja oli noin kaksi prosenttia. Vain yksi uimaranta luokiteltiin huonoksi.

– Joidenkin yksittäisten rannikon ja sisämaan uimarantojen uimaveden laatua on saatu parannettua viime vuosina. Uimaveden laatu voi parantua merkittävästi, kun jätevesien pääsy uimarannalle estetään, ja veden vaihtuvuutta edistetään. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei hyvälaatuinenkaan uimavesi kelpaa juotavaksi, kertoo THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus tiedotteessa.

Uimaveden laatu voidaan luokitella, jos suolistoperäistä saastumista kuvaavien bakteerien määrää uimavedessä on seurattu säännöllisesti neljän uimakauden ajan. Bakteerimäärien perusteella voidaan arvioida muun muassa jätevesien vaikutusta uimaveteen.

Uimarantojen perustiedot, uimavesien bakteeriseurannan tulokset ja seurannan perusteella määritetyt uimavesiluokat ovat saatavilla Euroopan ympäristökeskuksen verkkopalvelusta.

Palvelusta voi esimerkiksi tarkistaa lomakohteen uimaveden laadun kehityksen tai tuloksia voi käyttää tausta-aineistona uimaveden viranomaisvalvonnassa. Yksittäisten bakteeritulosten pitkän ajan seurannan perusteella viranomainen voi arvioida uimaveden laadussa tapahtuvia muutoksia.

Uimakauden aikana verkkopalvelun tiedot eivät kuitenkaan päivity, vaan uimaveden laadusta tiedotetaan uimarannoilla sekä esimerkiksi kuntien verkkosivuilla.

Vaikka kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat myös sinilevien esiintymistä uimavesissä, sinileväesiintymien yleisyyttä tai runsautta ei oteta huomioon uimavesiluokan määrittämisessä eikä sinilevätuloksia ole sisällytetty raporttiin.

THL raportoi kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemän uimavesivalvonnan tulokset vuosittain Euroopan komissiolle. Nyt julkaistu raportti perustuu uimakausien 2015–2018 seurantaan. Raporttiin on koottu maakohtaiset yhteenvedot uimaveden laadusta ja yhteensä yli 22 000 eurooppalaisen uimarannan tulokset.

Kesällä 2018 Suomessa oli yhteensä 301 yleistä uimarantaa, joista 225 sijaitsi sisämaan vesistöjen äärellä ja 76 rannikolla