Suomi on hyvin varautunut erilaisiin rajat ylittäviin terveysuhkiin. EU-maiden kykyä torjua terveysuhkia parannetaan heinäkuussa alkaneessa laajassa SHARP-yhteistoimintahankkeessa. Sen tavoitteena on vahvistaa EU-maiden varautumista rajat ylittäviin terveysuhkiin.

Väestön terveyttä voivat uhata esimerkiksi tartuntatautiepidemiat, kemikaaliuhkat tai vielä tuntemattomat ihmisiin tai ympäristöön vaikuttavat terveysturvallisuusuhkat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtamaan kolmevuotiseen hankkeeseen osallistuu yhteensä 30 Euroopan maata. Hanke on EU:n terveysohjelman rahoittama, ja se toteutetaan yhteistyössä Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) kanssa.

Hankkeessa pyritään paitsi parantamaan varautumista, myös vahvistamaan mukana olevien maiden kykyä tunnistaa ja torjua terveysuhkia.

THL:n Terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan terveysuhkiin varautuminen edellyttää kansainvälistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä esimerkiksi poliittisten päättäjien sekä terveys- ja ruokaturvallisuusasiantuntijoiden kesken.

– Varautumiseen liittyvä taustatyö ja rakenteet eivät näy kansalaisille silloin, kun ne toimivat. Suomessa varautuminen sekä toimintavalmius ovat hyvällä tasolla ja terveysturvallisuus hahmotetaan osana laajempaa kokonaisuutta, Salminen sanoo tiedotteessa.

Salmisen mukaan on oleellista, että varautuminen perustuu olemassa oleviin ja päivittäisessä toiminnassa mukana oleviin rakenteisiin ja toimijoihin.

– Ei voida ajatella, että kriisitilanteessa jostakin materialisoituisi erikoisosaajia, joita ei muuten tarvita, vaan kaikkien on tehtävä osansa varautumista varten jo normaaliaikoina, Salminen sanoo.

Kokonaisturvallisuus koskee myös ympäristöä.

–Terveyden suojelusta puhuttaessa ajatellaan usein vain ihmisiä sekä terveydenhuoltoa, vaikka myös eläinten ja ympäristön terveydellä on keskeinen rooli kokonaisvaltaisessa terveysturvallisuudessa, sanoo SHARP-hankkeen projektipäällikkö Anna Katz .

Kansainvälisen, rajat ylittävän yhteistyön kehittäminen on tärkeää erityisesti siksi, että varautumisen tasossa on paljon eroja EU-maiden välillä ja osa maista tarvitsee lisää tukea. Keskeistä on esimerkiksi verkostoituminen ja yhteistoiminta eri sektoreiden välillä, menetelmien ja kokemusten jakaminen sekä varautumisen yhtenäistäminen.

SHARP-hankkeen avulla nykyistä varautumisen tasoa pyritään vahvistamaan yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

SHARP-hanke (Strengthened International HeAlth Regulations and Preparedness in the EU) on THL:n koordinoima kolmevuotinen EU-hanke (2019-2022), jonka avulla tuetaan Euroopan maiden varautumista rajat ylittäviin terveys- ja biouhkiin. Hanke koostuu kymmenestä työpaketista, joiden avulla kehitetään kokonaisvaltaisesti maiden valmiutta ja varautumista terveys- ja biouhkien varalta. SHARP-hankkeessa on mukana 30 maata, joista 24 on EU:n jäsenmaita, 3 EEA/EFTA-maita ja 3 EU:n naapurimaata, ja se toteutetaan yhteistyössä Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) kanssa. Hankkeen budjetti on n. 9 MEUR, ja sen päärahoittaja on Euroopan komissio (EC). SHARP-hankkeeseen osallistuvien maiden oman kansallisen rahoituksen osuus on 20 prosenttia.