Valinnanvapauden toteutuessa sosiaali- ja terveyspalveluissa kansalaisille tulee laajemmat mahdollisuudet valita itselleen mieluisin perustason palveluntuottaja, sote-keskus.

Nyt pitää nopeasti kehittää kansallisia ratkaisuja tukemaan kansalaisten valintoja.

Kaikista tuottajista tulisi olla helposti saatavilla riippumatonta ja luotettavaa vertailutietoa, jotta ihmiset voivat perustaa valintansa asialliseen tietoon. Tämän lisäksi pitäisi kansallisesti koordinoidusti kerätä asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta ja tarjota asiakaspalaute kansalaisille takaisin.

Kansalaisten lisäksi vertailutietoa tarvitsevat myös palveluiden järjestäjät. Maakuntien ja valtion on seurattava palvelutuotantoa monipuolisesti. Vain kunnollisilla tiedoilla ja työkaluilla voidaan tehdä päätöksiä palvelujärjestelmän säätämiseksi toimivammaksi ja tehdä tiedolla johtamista.

Kansalliseen palveluntuottajarekisteriin tulee saada kaikkien tuottajien ajantasaiset tiedot toimipaikkakohtaisesti. Palveluiden tuottajien on toimitettava yhtenäisesti määritellyt tiedot jokaisesta asiakastapahtumasta reaaliaikaisesti hoitoilmoitusrekisteriin.

Tietojen kirjaamista ja luokituksia on täsmennettävä ja laajennettava siten, että myös sosiaalihuollon avopalvelut voidaan täsmällisesti kerätä. Mikäli palveluntuottaja haluaa osalliseksi julkisesti rahoitettujen palveluiden tuotannosta, tulee sen sitoutua näiden tietokantojen käyttöön.

Jotta kansalaiset voivat toteuttaa valinnanvapautta, tulee tätä myös tarkasti seurata. Tarvitaan kansallinen tietokanta, johon kirjautuvat tiedot henkilöiden valinnoista sote-keskusten suhteen.

Tiedossa tulee olla myös se, tekikö henkilö valintansa itse aktiivisesti ja milloin valinta on tehty. Tämän tiedon perusteella – yhdistettynä muuhun rekisteritietoon – Kela voi kohdistaa tuottajille heidän saamansa korvauksen. Tiedot valinnoista tarvitaan myös järjestelmän toimivuuden arviointia varten.

Hoitoilmoitusrekisterin raportointia tulee kehittää siten, että se palvelee tuottajia. Yhdistämällä kansallisten rekistereiden tietoja toisiinsa voidaan monipuolisesti tukea palvelujärjestelmän kehittämistä. Palautetta toiminnasta voidaan antaa sekä tuottajille että järjestäjille.

Valintojen tueksi kansalaiset tarvitsevat tietoja palveluiden laadusta ja vaikuttavuudesta. Näitä arvokkaita tietoja voidaan saada rekisteritietoja yhdistämällä ja rakentamalla niihin kytketty asiakaspalautejärjestelmä. Asiakaspalautteen kerääminen tulee toteuttaa koko maassa keskitetysti.

Sähköisillä kyselyillä saadut tiedot voidaan jakaa automaattisesti julkisessa palvelussa. Lisäksi voidaan tehdä satunnaisia, edustavia kyselyitä myös esimerkiksi määrättyjen potilasryhmien tai palvelutyyppien mukaan.

Kaikissa vaihtoehdoissa turvataan anonymiteetti vastaajille. Objektiivinen toteuttaja parantaa vastaajien mahdollisuutta rehellisiin vastauksiin ilman pelkoa seuraamuksista, eikä tuottajilla ole mahdollisuutta manipuloida tuloksia.

Tuottajat voivat palautetietojen avulla kehittää toimintaansa paremmaksi. Kun tiedot ovat kaikkien saatavilla ja vaikuttamassa kansalaisten valintoihin, heidän myös täytyy pyrkiä parantamaan toimintaansa saadakseen palveltua asiakkaitaan riittävän hyvin ja houkutellakseen asiakkaita.

Näiden elementtien pohjalta voitaisiin rakentaa palvelujärjestelmää laajasti tukeva palvelu, joka mahdollistaisi tuottajien vertailun ja aidosti tukisi myös kansalaisia palvelutuottajan valinnassa.

Ilman kunnollista tietoa valinnanvapaus ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla.

Kirjoittaja on THL:n erikoistutkija.