Covid-19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi diabeteksen hoidon järjestämiseen julkisessa terveydenhuollossa. Diabeetikot ovat haluttomia saapumaan vastaanotolle, joten terveydenhuoltoon kohdistuu painetta palvella potilaita etänä. Asia ilmeni lääkeyhtiö Rochen teettämässä kyselyssä.

Rochen Diabetes Care -yksikkö kartoitti toukokuussa 2020 terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmaa diabeteksen hoidon järjestämiseen Covid-19-pandemian aikana julkisessa terveydenhuollossa. Verkkolomakkeella toteutettuun kyselyyn saatiin 13.–24.5.2020 yhteensä 80 vastausta. Vastaajien joukossa oli hoitajia, lääkäreitä, hoitotarvikejakelijoita, johtotehtävissä työskenteleviä ja muissa terveydenhuollon tehtävissä toimivia henkilöitä.

Kyselyyn vastanneista 68 prosenttia kertoi, että pandemiatilanne oli saanut heidät etsimään uusia toimintatapoja ja 43 prosenttia sanoi organisaationsa ottaneen käyttöön uusia digitaalisia ratkaisuja. Videopuheluiden, virtuaalikoulutusten ja mobiilisovellusten lisääntynyt käyttö ja hoitotarvikkeiden toimittaminen suoraan koteihin edistävät osaltaan diabeteksen hoidon digitalisaatiota julkisella puolella.

Kolme neljästä terveydenhuollon ammattilaisesta mainitsi pandemia-ajan haasteeksi potilaiden haluttomuuden tulla vastaanotolle ja siten kotona käytettävät ratkaisut nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Lähes kolmasosa vastaajista kertoi suositelleensa diabeetikoille omahoitoa tukevaa mobiilisovellusta.

Kaiken kaikkiaan terveydenhuollon ammattilaiset toivovat yrityksiltä lisää koulutusta ja tietoa digitaalisista mahdollisuuksista, sähköisesti jaettavia potilasohjeita ja opetusvideoita ja ratkaisuja videovastaanottoihin ja videopuheluihin.