Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Siun sote) perusterveydenhuoltoa koskevan valvontapäätöksen.

Päätöksessään aluehallintovirasto toteaa, että kuntayhtymässä on lääkärityövoiman vajausta ja haasteita saada palkattua ammattitaitoista henkilökuntaa kaikkiin toimipisteisiin. Aluehallintovirasto kuitenkin toteaa myös, että kuntayhtymässä on ryhdytty toimenpiteisiin lisähenkilöstön palkkaamiseksi. Asian varmistamiseksi aluehallintovirasto pyytää Siun soten hallituksen selvitystä 30.10.2021 mennessä siitä, miten työvoimatilanne on saatu korjattua.

Myös hoitoon pääsyssä on puutteita ja lakisääteisten neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja on supistettu ja tarkastuksia on jouduttu siirtämään. Hoitoon pääsyn osalta aluehallintovirasto kiinnittää Siun soten hallituksen huomiota siihen, että hoitoon pääsy jatkossa toteutuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Aluehallintovirasto seuraa edelleen valtakunnallisen hoitoon pääsyn seurannan yhteydessä hoitoon pääsyä Siun soten perusterveydenhuollossa.

Tutkimustulosten tulkinnassa on viiveitä

Viiveitä ilmeni tutkimustulosten tulkinnassa ja tuloksista asiakkaille tiedottamisessa. Aluehallintovirasto kiinnittää Siun soten johtavien viranhaltijoiden huomiota siihen, että diagnostisten tutkimustulosten arviointi jatkossa tapahtuu asianmukaisesti ilman tarpeetonta viivettä.

Aluehallintovirasto katsoo, että useiden muistutusten käsittelyajat ovat liian pitkiä. Aluehallintovirasto kiinnittää Siun soten johtavien viranhaltijoiden huomiota siihen, että muistutuksiin vastaaminen jatkossa toteutuu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aluehallintovirasto myös ohjaa muistutusvastauksen antamisesta. Vastaus tulee antaa neljän viikon kuluessa muistutuksen tekemisestä. Monimutkaisessa tai useaa toimintayksikköä koskevassa asiassa vastausaika tulisi olla enintään pari kuukautta.

Muistutusvastauksissa aluehallintovirasto korosti myös annettujen vastausten laatua. Vastausten laadulla pyritään varmistamaan, ettei muistutuksissa esiin tuoduista ja puutteellisesti vastatuista asioista tehtäisi aluehallintovirastolle kanteluja, sillä kantelumenettely ei ole keino hakea muutosta muistutusvastaukseen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto käynnisti valvonnan maaliskuussa 2021, kun Pohjois-Karjalan alueen lehdissä oli laajasti kirjoitettu Siun soten alueen lääkäripulasta ja siitä seuraavista hoitoon pääsyn ongelmista sekä lääkäreiden kuormittuneisuudesta. Aluehallintovirastoon oli tullut myös alueen väestöltä epäkohtailmoituksia ja yhteydenottoja hoitoon pääsyn ongelmista.

Lue seuraavaksi: