Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirille 18.6.2021 huomautuksen siitä, että arvioinnin perusteella tarpeelliseksi todettu lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoito on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa ja käytettävissä tulee olla riittävästi terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä asianmukaiset toimitilat.

Ratkaisussaan aluehallintovirasto on lisäksi huomauttanut Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä siitä, että lasten- ja nuorisopsykiatrinen hoidon on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Aluehallintovirasto kiinnittää johtajaylilääkärin ja toimialuejohtajan huomiota siihen, että toimintayksiköstä vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön terveyden- ja sairaanhoitoa.

Aluehallintovirasto on heinäkuusta 2019 valvonut hoitoon pääsyä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Aluehallintovirasto on heinäkuussa 2020 antanut Pirkanmaan sairaanhoitopiirille huomautuksen lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon viivästymisestä yli terveydenhuoltolaissa määritellyn kolmen kuukauden ajan. Aluehallintovirasto on jatkovalvonnassa havainnut edelleen puutteita hoitoon pääsyn määräaikojen noudattamisessa. Jatkovalvonnassa on noussut esille lisäksi lasten- ja nuorisopsykiatrian vuodeosastojen ylipaikkatilanne. Aluehallintovirasto arvioi, että jatkuva ylipaikkatilanne vuodeosastoilla saattaa johtaa potilasturvallisuuden vaarantumiseen ja vaikuttaa haitallisesti lasten- ja nuorisopsykiatriseen hoitoon.

Aluehallintovirasto on ratkaisussaan katsonut, että sairaanhoitopiirin vastuulääkäreiden on puutteita havaittuaan ryhdyttävä toimivallassaan olevin keinoin varmistamaan lääketieteellisesti tarpeellisten resurssien riittävyys toimintayksikössä.

Aluehallintovirasto pitää hyvänä, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ryhtynyt toimiin nuorisopsykiatrian akuuttiosaston tilanteen korjaamiseksi ja tehnyt perustamispäätöksen uudesta kuusipaikkaisesta nuorisopsykiatrian päiväosastosta. Aluehallintoviraston saamien tietojen mukaan osaston on tarkoitus aloittaa toimintansa elokuussa. Lisäksi selvityksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ryhtynyt keskusteluihin alueen kuntien kanssa palveluiden riittävyyden takaamiseksi ja hoidon porrastamiseksi.

Aluehallintovirasto pyytää 15.11.2021 mennessä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä jatkoselvitystä hoitoon pääsystä ja lasten ja nuorisopsykiatrian vuodeosastojen tilanteesta.

Lue myös: