Uusi Turun yliopiston tutkimus osoitti, että asuminen huono-osaisella asuinalueella on merkittävä riskitekijä epäsuotuisalle painonkehitykselle alle kouluikäisillä lapsilla.

Tutkimuksessa selvitettiin asuinalueen sosiaalisten piirteiden yhteyttä lasten painon kehitykseen yli 11 000 varsinaissuomalaisen lapsen aineistosta.

”Asuinalueen huono-osaisuus mitattiin alueen aikuisväestön koulutus- ja tulotason sekä työttömyystietojen avulla. Tulokset olivat riippumattomia tutkittavien lasten vanhempien koulutustasosta, taloudellisesta tilanteesta, siviilisäädystä ja terveydestä”, kertoo tutkimuksesta vastannut kliinisen laitoksen dosentti, vanhempi tutkija Hanna Lagström tiedotteessa.

Lasten kasvutiedot saatiin lastenneuvoloiden kansallisesta rekisteristä.

Tiedot asuinalueen huono-osaisuudesta liitettiin tutkittaviin osoitekoordinaattien avulla Tilastokeskuksen ruututietokannasta. Siinä koko Suomi on jaettu ruutuihin, joiden väestörakennetta tietokanta kuvaa. Kunkin ruudun sivun pituus on 250 metriä.

Eroja alueiden välillä

Asuminen huono-osaisella alueella oli merkittävä riski ylipainon kehittymiselle lapsilla kouluikään mennessä väestöpohjaisessa aineistossa, vaikka otettiin huomioon tekijöitä, jotka voivat lisätä ylipainoriskiä lapsuudessa. Näitä ovat muun muassa äidin tyypin 2 diabetes, äidin tupakointi ja lapsen korkea syntymäpaino.

Hyväosaisilla alueilla lapset olivat syntyessään painavampia, mutta jo neljän vuoden iässä painon kehitys tasaantui.

”Tämä saattaa kertoa siitä, että asuinympäristöt tarjoavat hyvinkin erilaisen kehitysympäristön lapsille ja ylipainon riski kasvaa ennen kouluikää sosioekonomisesti huono-osaisilla asuinalueilla. Tutkimuksemme tulokset olisi tärkeää huomioida muun muassa kaupunkisuunnittelussa ja näin huolehtia eriarvoisuuden pysäyttämisestä jo lapsuudesta alkaen”, Lagström sanoo.

Tutkimus perustuu Varsinais-Suomen syntymäkohortti (SFBC) 2008–2010 -aineistoon. Tutkimuskohortti koostuu kaikista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kolmen vuoden aikana syntyneistä lapsista. Tässä tutkimuksessa mukana oli jokaiselta äidiltä tänä aikana syntynyt ensimmäinen lapsi.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Juho Vainion Säätiö sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Tutkimustulokset on julkaistu open access -artikkelina korkeimman julkaisuluokan Epidemiology -lehdessä.