Lääkäri Atte Nikkilä tarkastelee väitöstutkimuksessaan maaperän taustasäteilyn, sisäilman radonkaasun ja lasten tietokonetomografioiden vaikutusta lasten riskiin sairastua leukemiaan.

Tutkimuksen kohteena on hieman yli tuhat leukemiaan sairastunutta suomalaislasta vuosilta 1990–2011 ja verrokkiryhmänä kolmisentuhatta iän ja sukupuolen mukaan kaltaistettua lasta, jotka eivät sairastuneet leukemiaan.

Nikkilä havaitsi osoite- ja muuttotietojen olevan hyödyllisiä lasten taustasäteilylle altistumista arvioitaessa. Taustasäteilyn taso arvioitiin Säteilyturvakeskuksen mittausaineistoja ja Väestörekisterikeskuksesta saatuja kattavia asuinhistorioita hyödyntäen.

Tulokset puoltavat käsitystä, että korkeammat taustasäteilyn annosnopeudet suurentavat marginaalisesti lasten leukemian riskiä. Riski havaittiin erityisesti alle 7-vuotiailla lapsilla sekä yhtä taudin alatyyppiä, hyperdiploidista leukemiaa, sairastavien joukossa.

Toisessa osatyössä tarkasteltiin täydellisten asuinhistorioiden tarjoamaa lisähyötyä luonnollisen taustasäteilyn vaikutuksen arvioinnissa. Tutkimuksessa havaittiin, että hyödyllisiä tuloksia saadaan myös arvioimalla altistumista vain syntymä- tai diagnoosiajankohdan asunnossa, vaikka täydelliset asuinhistoriat antavatkin tarkempaa tietoa.

Tutkimuksessa todettiin vahva korrelaatio tutkimushenkilöiden perättäisten asuntojen taustasäteilyn tasoissa, sillä asuntojen väliset etäisyydet olivat yleensä hyvin pieniä.

Tietokonetomografian aiheuttama sädeannos suurentaa hieman lasten leukemian riskiä

Kolmannessa osatyössä tarkasteltiin tietokonetomografioiden vaikutusta lasten leukemian kehittymiseen. Tiedot lasten tietokonetomografioista kerättiin kymmenestä Suomen suurimmasta sairaalasta ja punaiseen luuytimeen kohdistuvat annokset arvioitiin tätä varten kehitetyn ohjelmiston avulla.

Tulokset viittaavat siihen, että tietokonetomografian aiheuttama sädeannos suurentaa hieman lasten leukemian riskiä.

Asunnon radonpitoisuus ei liittynyt selvästi lasten leukemian riskiin

Tutkimuksen neljäs ja viimeinen osatyö käsittelee sisäilman radonpitoisuuksien vaikutusta lapsuusiän leukemian kehittymiseen.

Tutkimuksessa muodostettiin sisäilman radonpitoisuuksia ennustava tilastollinen malli yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen tutkijoiden kanssa. Mallin avulla pystyttiin arvioimaan asuntojen radonpitoisuutta yhtä tarkasti kuin aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa.

Mallin avulla ennustettu asunnon radonpitoisuus ei liittynyt selvästi lasten leukemian riskiin.

Tulokset tukevat Nikkilän mukaan käsitystä, että pienetkin ionisoivan säteilyn annokset ovat haitallisia lapsille ja suurentavat lasten leukemiaan sairastumisen riskiä.

– Vaikutus on kuitenkin pieni ja laskennallisesti voidaan arvioida, että näistä lähteistä saatu ionisoiva säteily aiheuttaa vain muutaman lapsen leukemian Suomessa vuosittain.

Koska lasten leukemia on harvinainen sairaus ja pienten säteilyannosten aiheuttama riski on pieni, tarkempia riskiarvioita odotetaan eri maissa tehtyjen tutkimusten yhteisanalyyseistä.

Väitöstutkimuksen aineistoa on tarkoitus hyödyntää kansainvälisissä yhteisanalyyseissä, joihin Tampereen yliopiston lasten leukemian tutkimusryhmä on osallistunut jo väitöstutkimuksen aikana.

Jyväskylästä kotoisin oleva Nikkilä valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta, työskentelee Hämeenlinnassa terveyskeskuslääkärinä ja suunnittelee erikoistumista lastentauteihin.

Hänen epidemiologian alaan kuuluva väitöstutkimuksensa tarkastetaan 27. syyskuuta Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Väitöskirjaan voi tutustua täällä.

Lue myös:

”Potilasryhmän ennuste olisi huono ilman tätä” – Palkolta vihreää valoa 320 000 euron leukemiahoidolle, jossa potilaan solut muokataan geneettisesti (MU 5.4.2019)

Suomalaistutkijat pääsivät erittäin vaikeahoitoisen leukemiatyypin aiheuttajan jäljille – Molemmilta vanhemmilta peritty geenimutaatio johtaa todennäköisesti sairastumiseen (MU 4.4.2019)