Reseptiasiakkaat saavat monipuolista neuvontaa lääkevaihdosta ja vaihtokelpoisista lääkevalmisteista apteekeissa. Lääkevaihtoon olennaisesti kuuluva hintaneuvonta kuitenkin vaihtelee.

Asiakkaalle ei nimittäin aina kerrota edullisimmasta vaihtokelpoisesta valmisteesta. Tavallisin syy tähän ovat valmisteiden pienet hintaerot.

Asia käy ilmi Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen kyselytutkimuksesta.

Lain mukaan apteekissa on varmistuttava siitä, että asiakas on selvillä lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Asiakkaille on kerrottava myös lääkkeiden hinnoista ja muista lääkevalmisteen valintaan vaikuttavista asioista.

Vuodesta 2016 lähtien on edellytetty, että reseptilääkeneuvonnassa kerrotaan lisäksi toimitushetkellä edullisimmasta lääkevalmisteesta.

Reseptiasiakas saakin hyvin tietoa vaihtokelpoisista lääkevalmisteista sekä itse lääkevaihdosta. Kyselyyn vastanneista farmaseuteista 98 prosenttia mainitsee asiakkaalle mahdollisuudesta vaihtaa lääkevalmiste edullisempaan vastaavaan valmisteeseen. Vastaavasti 93 prosenttia kertoi mainitsevansa aina tai usein asiakkaalle siitä, jos lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon.

Tutkimuksen perusteella reseptiasiakkaan hintaneuvonta toimitushetkellä edullisimmasta vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta vaihtelee paljon.

Vastaajista 18 prosenttia ilmoitti kertovansa asiakkaalle aina ja 51 prosenttia usein toimitushetkellä edullisimmasta vaihtokelpoisesta valmisteesta. Noin neljännes eli 26 prosenttia raportoi kertovansa edullisimmasta valmisteesta harvoin.

Viisi prosenttia vastaajista ilmoitti, että kertoo edullisimmasta valmisteesta vain, jos asiakas sitä erikseen kysyy.

Yleisin syy siihen, että asiakkaalle ei aina kerrota edullisimmasta valmisteesta, oli vähäinen hinnanero edullisimman ja muiden vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden välillä. Usein edullisimmasta valmisteesta jätettiin kertomatta myös silloin, kun kyseistä valmistetta ei ollut saatavilla apteekissa tai tukkuliikkeessä.

Kertomatta jättämiseen saattoi vaikuttaa sekin, että asiakas oli jo aikaisemmin tai pitkään käyttänyt tiettyä vaihtokelpoista lääkevalmistetta.

Tutkimuksessa kävi lisäksi ilmi, että asiakkaat varmistelevat farmaseuteilta usein sitä, että vaihtokelpoiset lääkevalmisteet ovat varmasti keskenään samanlaisia ja yhtä hyviä.

Asiakkaat kysyvät myös lääkevalmisteiden hinnoista ja hinnaneroista, miten vaihtokelpoiset lääkevalmisteet eroavat toisistaan, mahdollisista haittavaikutuksista ja sopivuudesta sekä lääkevalmisteiden korvattavuudesta.

Kyselytutkimus lähettiin apteekissa työskenteleville farmaseuteille kevättalvella 2018 ja siihen vastasi 498 farmaseuttia eri puolilta Suomea eli 51 prosenttia tutkimukseen kutsutuista.

Aikaisempien tutkimusten mukaan farmaseuttisella henkilöstöllä on merkittävä rooli lääkevaihdon toteuttamisessa sekä asiakkaiden neuvonnassa lääkevaihdosta.