Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko hyväksyi kesäkuussa suosituksen alkoholiriippuvuuden hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisista menetelmistä.

Suositus koskee alkoholiriippuvuuden hoitoa ja kuntoutusta aikuisilla, nuorilla sekä henkilöillä, joilla on psykiatrista samanaikaissairastavuutta. Alkoholin riskikäytön ja haitallisen käytön hoidon menetelmät eivät kuulu tämän suosituksen sisältöön.

Alkoholiriippuvuus on erittäin vakava sairaus, joka kehittyy haittoja aiheuttamattoman käytön kautta. Se koskettaa satoja tuhansia suomalaisia ja vaikuttaa epäsuorasti myös sairastuneiden henkilöiden omaisten ja läheisten, varsinkin perheiden lasten, hyvinvointiin ja terveyteen.

Suosituksen tarkoituksena on selkeyttää sitä, mitkä alkoholiriippuvuuden hoitoon ja kuntoutukseen käytössä olevat menetelmät ovat vaikuttavia. Toimiviksi todettujen, vaikuttavien, hoitomuotojen yhdenvertaista saatavuutta, palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisuutta pitää lisätä.

Seuraavat alkoholiriippuvuuden hoidossa ja kuntoutuksessa vaikuttaviksi todetut psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmenetelmät kuuluvat terveydenhuollon palveluvalikoimaan, Palko tiedottaa:

– kognitiivinen käyttäytymisterapia

– 12 askeleen hoito-ohjelma

– pari- ja perheterapia

– motivoiva haastattelu osana kokonaishoitoa

– yhteisövahvistusohjelma sekä yhteisövahvistusohjelmaan liitetty perheohjaus osana kokonaishoitoa.

Nuorten alkoholiriippuvuuden hoidossa palveluvalikoimaan kuuluvat kognitiivinen käyttäytymisterapia, perheterapia sekä perheterapiaa ja yksilöhoitoa yhdistävät interventiot ja motivoiva haastattelu osana kokonaishoitoa.

Psykiatrisen samanaikaissairastavuuden hoidossa palveluvalikoimaan kuuluvat kognitiivinen käyttäytymisterapia samanaikaisen päihderiippuvuuden ja masennuksen hoidossa, dialektinen käyttäytymisterapia samanaikaisen päihderiippuvuuden ja epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa.

Potilaan hoidossa on huomioitava alkoholiriippuvuussairauden luonne sekä siihen liittyvä somaattinen ja psykiatrinen sairastavuus ja sosiaaliset seuraukset. Hoidon pitää siksi olla oikea-aikaista ja yksilöllistä, hoidon tavoitteiden on oltava realistiset ja samanaikaisesti on hoidettava muita mielenterveyshäiriöitä. Yhteistyö eri toimijoiden ja alkoholiriipuvaisen omaisten hoito on tärkeää. Hoitoon sitoutumista voi edistää henkilökohtainen palveluohjaus.

Hoito voidaan järjestää potilaan toimintakyvyn mukaan joko avohoitona tai laitoksessa.

Vaikuttavien menetelmien käytön vakiintumisen edellytyksenä on, että palvelunjärjestäjät varmistavat sen, että palveluntuottajien käytettävissä on riittävä hoidon ja kuntoutuksen menetelmävalikoima sekä, että siihen kuuluvia menetelmiä käytetään. Potilaan hoito saattaa jäädä tehottomaksi, jos alkoholiriippuvuuden hoito toteutetaan ilman riittävää mielenterveysongelmien hoidon osaamista ja sen seurauksena samanaikaissairastavuuden huomioimista.

Uusista suosituksista tiedottaa Palko.