Itä-Suomen yliopiston professorin Rami Korhosen ja dosentin Mika Monosen johtama tutkimushanke on saanut Business Finlandin rahoituksen, jonka avulla selvitetään nivelrikon etenemistä ennustavan algoritmin kaupallista potentiaalia.

Hankkeen tavoitteena on luoda sekä teknologinen että kaupallinen valmius tuotteistaa uudenlainen teknologia, joka mahdollistaisi hoidon yksilöllisen suunnittelun nivelvauriopotilaalle. Hoidon suunnittelun tavoitteena olisi nivelrikon ennaltaehkäisy tai etenemisen hidastaminen. Hankkeen kokonaisrahoitus on reilut 400 000 euroa, ja sen pituus on 1,5 vuotta.

On arvioitu, että nivelrikosta aiheutuvat suorat ja epäsuorat kustannukset ovat noin 1–2.5 prosenttia länsimaiden BKT:stä. Pelkästään Yhdysvalloissa nivelrikosta aiheutuvat kokonaiskustannukset ylittävät 300 miljardin dollarin rajan vuosittain.

Nivelrikko on haasteellinen sairaus ennaltaehkäistä, sillä sen eteneminen on yksilöllistä, eivätkä markkinoilla olevat ratkaisut kykene ennustamaan sen etenemistä.

– Tavoitteenamme on, että menetelmäämme hyödyntämällä nivelrikon eteneminen pystytään ennustamaan kliiniseen kuvadatan (MRI tai CT) ja siitä tehtävän tietokonemallin avulla. Tämän jälkeen menetelmällä voidaan simuloida hoitomuotojen vaikutuksia nivelrikon etenemiseen ja ”optimoida” hoito. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole vastaavaa menetelmää, sanoo Korhonen tiedotteessa.

Korhosen mukaan tällaiselle menetelmälle on suuri kysyntä, sillä nivelrikon etenemistä ennustava menetelmä auttaisi lääkäreitä tarkastelemaan erilaisten hoitotoimenpiteiden vaikutuksia ennen kuin näitä sovellettaisiin potilaaseen.

Nivelrikon etenemistä ei pystytä nykyään ennustamaan, ja se on hyvin yksilöllistä. Hoidon suunnittelu on myös subjektiivista, ja se perustuu pääosin Käypä hoito -suositukseen.

– Se kuitenkin tiedetään, että sama hoito ei välttämättä toimi kaikille. Pyrimme tässä hankkeessa luomaan edellytykset uudelle menetelmälle, joka mahdollistaisi helpon ja yksilöllisen hoidon suunnittelun nivelrikkopotilaille ja esimerkiksi niille, joilla on nivelvaurio.

– Odotamme, että hankkeen seurauksena Kuopioon syntyy myös uutta yritystoimintaa terveysteknologian toimialalle, toteaa Mononen tiedotteessa.