Sote-rakenneuudistushankkeeseen kuuluva akuuttigeriatrian pilotti käynnistyi Tyksissä.

Seitsemänhenkisen tiimin geriatrit ja geriatriset sairaanhoitajat tekevät työtä, joka edesauttaa kotona asuvan ikääntyneen parempaa jatkohoitoa, kun päivystykseen tulleen tai tuodun potilaan tulosyyt kartoitetaan perusteellisemmin. Pilotti keskittyy niin sanottuihin sub-akuutteihin potilaisiin, joilla ei ole säännöllistä kotihoitoa.

Tyksin tiimi tekee tiivistä yhteistyötä päivystyksen hoitoyksikön kanssa koko prosessin ajan.

"Arvioimme tilannetta ja toimintakykyä sellaisella yli 75-vuotiaalla päivystyspotilaalla, jolla ei ole säännöllistä kotihoitoa, joka on alle kuukauden sisällä ollut päivystyksessä tai kolmen kuukauden sisällä sairaalahoidossa, kertoo tiedotteessa tiimiä vetävä geriatri Laura Viikari.

”Kaikille potilaille tehdään tullessa niin sanottu geriatrinen triage-seula, jonka perusteella potilaat sitten ohjautuvat tiimin arvioon. Teemme arvion päivystyksen hoitoyksikön tiimin rinnalla geriatrisesta näkökulmasta”, selvittää Viikari.

Huomiota kiinnitetään muun muassa avuntarpeeseen, toimintakykyyn, muistitilanteeseen, liikkumisen vaikeuksiin, lääkitykseen ja jatkohoidon järjestelyihin perusterveydenhuollossa.

Maakunnan eri sektoreiden toimijat ovat nähneet pilotin käynnistämiselle laajaa tarvetta ikääntyneiden hoitoketjujen sujuvoittamiseksi.

Akuuttigeriatrian tiimin työn ja yhteyshenkilöiden kautta pyritään varmistamaan katkeamaton hoitoketju, jossa asiat eivät jää omaisen ja potilaan varaan. Pilotissa pyritään luomaan malli Tyks Akuutin ja maakunnan peruspalvelua tuottavien organisaatioiden välille. Nyt mukana ovat kaikki hyvinvointialueen kunnat.

Toimintaa on tarkoitus jatkossa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan myös alueen muissa päivystyspisteissä. Alueen kunnat ja kuntayhtymät saavat toki samalla geriatrista akuuttipalvelua myös Tyks Akuutin Turun päivystyspisteestä.

"Vuoden 2022 keräämme tutkimusdataa tiimin toiminnasta. Mikäli toimintamalli nähdään hyödylliseksi ja vaikuttavaksi, mallia voidaan jatkossa hyödyntää muissakin isoissa päivystyspisteissä ympäri maan”, Tyksin tiimi iloitsee tiedotteessa.