Lapin sairaanhoitopiirin kivunhoitoyksikössä

on haettavana 21.5.2018 klo 15.00 mennessä

OSASTONYLILÄÄKÄRIN

kahden vuoden määräaikainen virka

Lapin sairaanhoitopiiri on inhimillisesti tehokas kuntayhtymä, jonka

palveluksessa on 1600 työntekijää. Jäsenkuntien alueella asuu 118

000 asukasta ja sairaanhoitopiirin vuosibudjetti on 180 miljoonaa

euroa. Kansainvälisyys, matkailu sekä saamen kieli ja kulttuuri

tekevät toimintaympäristöstämme ainutlaatuisen. Yhteistyö erityis-

vastuualueen ja terveyskeskusten kanssa on toimivaa ja sairaa-

lamme on haluttu erikoistumispaikka. Strategiamme mukaan Lapin

keskussairaala on tulevaisuudessakin pohjoisen alueen päivystävä

sairaala.

Osastonylilääkäri toimii kivunhoidon yksikön toimintayksikköjohta-

jana. Työtehtäviin kuuluu kivunhoidon yksikön hallinnointi ja kehit-

täminen normaalin kipupoliklinikan vastaanottotoiminnan lisäksi.

Kivunhoidon yksikön tulevaisuuden tavoitteena on rakentaa koko

maakunnan kattavat toimivat hoitopolut kipupotilaiden tueksi ja sa-

malla kehittää entisestään kipupotilaiden saamaa moniammatillista

kivunhoitoa.

Toivomme hakijalta hyviä yhteistyötaitoja, perusterveydenhuollon

tuntemusta, kokemusta moniammatillisesta tiimityöskentelystä ja

innostunutta asennetta kehittää toimintaa kokonaisvaltaisesti.

Tarjoamme kehittyvän työyksikön innostavassa ilmapiirissä. Pidäm-

me huolta työntekijöistämme huolehtimalla riittävästä täydennys-

koulutuksesta. Virassa toimiminen hyväksytään kivunhoidon eri-

tyispätevyyspalveluun ja erityispätevyyteen tähtäävän koulutuksen

toteutuminen järjestetään työn ohella. Kahden vuoden jälkeen virka

tullaan täyttämään vakinaisesti.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-

tussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärintehtä-

vissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalal-

la (myös loppuvaiheen erikoistuvat lääkärit huomioidaan).

Lisätiedot: tulosaluejohtaja Katja Hämeenoja, 040 586 8213 ja vt

ylilääkäri Sami Mäenpää, 040 660 1766. Sähköpostitse etunimi.

sukunimi@lshp.fi.

Hakemukset lähetetään Kuntarekry hakupalvelun kautta,

www.lshp.fi - Ammattilaisille - Rekrytointi - Avoimet työpaikat

tai www.kuntarekry.fi

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen lääkärien virkaeh-

tosopimuksen perusteella. Palkka-asioissa sovellamme lääkäriso-

pimusta joustavasti. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärinto-

distus ennen viran vastaanottamista. Virassa on kuuden kuukauden

koeaika. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttä-

mää rokotussuojaa.

Rovaniemellä 20.4.2018

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä