”MS-tauti on parantumaton sairaus ja sen hoito on kokonaisvaltaista. Hoitoon sitoutuminen vahvistuu, kun vuorovaikutus toimii hyvin ”, neurologian erikoislääkäri Marja-Liisa Sumelahti kertoo.

Potilaskyselyn tulosten mukaan kuitenkin vain 70 prosenttia vastanneista MS-potilaista on keskustellut ennusteestaan lääkärinsä kanssa. Keskustelun aloittaa yhtä usein joko lääkäri tai potilas. Keskustelun aloittamista ja sujuvuutta voisi parantaa lääkärin aktiivisuus ja luontevuus sekä potilaan rohkeus. *

Miksi MS-taudin etenemisestä keskusteleminen potilaan kanssa on vaikeaa, Marja-Liisa Sumelahti?

Potilaat kokevat ilmaisun taudin eteneminen negatiivisena. Sairauteen liittyy epävarmuutta tulevasta ja pelkoa toimintakyvyn menetyksestä. On inhimillistä, että ikävät uutiset aiheuttavat torjuntaa ja jopa vastarintaa.

Milloin potilaan ennuste olisi hyvä ottaa puheeksi?

Ennuste tulee puheeksi silloin, kun sairaus aktivoituu tai MS-lääkityksen vaihtaminen on ajankohtaista. Tällöin toivon ylläpitäminen ja sairauden etenemisestä puhuminen on tasapainoilua, jossa ohjenuorana on luottamuksellisen hoitosuhteen ylläpitäminen. Selvitystä ei pidä antaa, jos siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa potilaan terveydelle, esimerkiksi masentuneelle. Asioiden käsittely voidaan paloitella, esimerkiksi lääkärin ja hoitajan kesken. Tämä haastaa tiimin hyvään kommunikaatioon ja työnjakoon.

Miten voi varmistaa vuorovaikutuksen onnistumisen?

Vastaajat toivoivat kohtaamiseen riittävästi aikaa ja lääkäriltä aktiivisuutta ja paneutumista, johon voivat kuulua MS-taudin yksilöllisten oireiden toistuva kartoitus ja yhdessä laaditut hoitotavoitteet. Kyselyssä pidettiin lääkärin tekemää aloitetta tärkeänä. On osattava arvioida, milloin vaikean asian kertomisen ajankohta on oikea ja minkälaisessa elämäntilanteessa potilas on, jotta keskustelu etenee rakentavasti.

Onko potilailla yleensä ketään, jonka kanssa puhua sairaudestaan?

MS-taudista ei välttämättä haluta puhua edes oman puolison kanssa. Vertaistuki koetaan usein tasavertaisimpana keskustelufoorumina. Toimiva vuorovaikutus potilaan ja lääkärin välillä on kuitenkin hoidon perusta ja sillä on todettu olevan merkittävä vaikutus hoitoon sitoutumisessa.

Miten vuorovaikutus vaikuttaa potilaan luottamukseen MS-taudista saatuun tietoon?

Lääkäriltä saatua tietoa pidetään luotettavana. On tärkeää kertoa, mistä luotettavaa tietoa voi hankkia lisää. Potilasta on hyvä ohjata potilasjärjestöön, paikallisiin potilasyhdistyksiin ja niiden verkostoihin. Lääkärin olisi hyvä olla tarvittaessa avoin keskustelemaan kokeellisista hoidoista ja uskomushoidoista tutkimustiedon valossa.

*Merck selvitti, miten MS-tautia sairastavat kokevat vuorovaikutuksen hoitavan lääkärin kanssa. Potilaskysely tehtiin 30.1.- 18.2.2020 Pirkanmaan ja Lounais-Suomen neuroyhdistysten jäsenille. Kyselylinkin saaneista 38 % vastasi kyselyyn.

---

Helsingissä 2.–3.10.2020 järjestettävässä neurologeille ja neurologiaan erikoistuville suunnatun Kognitiiviset päivät -koulutustilaisuuden workshopissa etsitään MS-potilaan ja lääkärin vuorovaikutukseen ratkaisuja ja uusia tapoja.