Kliinisessä hoitotyössä tehtyyn havainnointiin ja rekisteridataan perustuvat tutkimukset, eli RWE-tutkimukset (real world evidence), ovat nouseva trendi lääketieteellisessä tutkimuskentässä. Janssen on tuonut markkinoille useita innovatiivisia lääkkeitä ja hoitoja, joiden vaikuttavuutta on tutkittu Suomessa RWE-tutkimuksilla tiiviissä yhteistyössä hoitoyksiköiden kanssa.

Janssenin Suomessa tukemien RWE-tutkimusten julkaisutahti on ollut huomattavan nopeaa. 1,2,3 Kahden viime vuoden aikana IBD:n alueella on tehty FINUSTE-tutkimussarja ja muun muassa psoriasiksen hoidon tutkimuksessa on käynnissä kolmiosainen FINGUS-tutkimussarja.

Tutkimukset on huomioitu myös kansainvälisesti, esimerkiksi FINUSTE-tutkimuksen työryhmä sai jopa harvinaislaatuisen mahdollisuuden esitellä tutkimustuloksia puheenvuorossa Euroopan gastroenterologisen seuran vuosittaisessa ECCO-kongressissa. Tutkijoiden toiveena tietysti on, että suomalaisia RWE-tutkimustuloksia hyödynnetään potilaiden hoidossa myös muissa maissa.

Tutkimustyö jatkuu tiiviisti, sillä tällä hetkellä IBD:n ja psoriasiksen hoidosta on käynnissä neljä RWE-tutkimusta ja kaksi on saatu valmiiksi. Tutkimuksiin on osallistunut suurin osa näitä immuunivälitteisiä sairauksia hoitavista yksiköistä Suomessa, joten tulosten avulla voidaan tarkastella hoidon onnistumista ja hoitokäytäntöjä kansallisella tasolla.

Tieto suomalaisista hyvistä hoitokäytännöistä saadaan nopeasti maailmalle

Janssenin tukemissa RWE-tutkimuksissa on saatu suomalaisista rekistereistä uutta tutkimustietoa todella nopeasti. Tutkijalääkärit kokoavat tietoa mm. potilasasiakirjoista, sairasvakuutustilastoista ja potilasrekistereistä. Tutkimuksissa voidaan hyödyntää myös potilaiden ja hoitohenkilökunnan haastatteluja. RWE-tutkimuksessa täytyy olla tutkimus- ja eettinen lupa ennen tutkimustyön aloittamista ja potilastieto on anonymisoitava.

RWE-tutkimuksen aiheena on usein lääkehoidon toteutus käytännössä ja sen kliininen tehokkuus, hyöty, turvallisuus ja kustannukset lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. RWE-tutkimuksessa voidaan myös kerätä tietoja, joilla ennustetaan sairauksia ja niiden kehittymistä sekä arvioidaan sosiodemografisia muuttujia.4

Suomi on kansainvälisesti vertailtuna hyvässä asemassa, sillä uusi sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata ja eri sairauksien kansalliset laaturekisterit edistävät huomattavasti rekisteritutkimusten toteuttamista. Tämän uudenlaisen tutkimustiedon

perusteella voidaan entistä paremmin analysoida sairauksien etenemistä ja lääkehoidon vaikuttavuutta varsinaisessa hoitokäytössä.4

Tutkimustyö kiinnostaa suomalaisia erikoislääkäreitä

Kiireisestä arjesta huolimatta suomalainen erikoislääkärikunta on kiinnostunut tutkimustyöstä. Esimerkiksi immunologian ala muuttuu nopeasti ja uudelle tutkimustiedolle on jatkuvasti tarvetta.

RWE-tutkimuksilla etsitään vastauksia kliinisessä työssä esille nousseisiin kysymyksiin, jotta potilaita voidaan hoitaa yhä paremmin. Lisäksi RWE-tutkimuksien avulla moni erikoislääkäri saa mahdollisuuden tehdä tutkimustyötä oman kliinisen työnsä ohella. Suomalaiset tutkijalääkärit ovat myös todella sitoutuneita työhönsä, mikä on huomattu myös kansainvälisesti.

Olen ylpeä siitä, että olemme Janssenilla pystyneet edistämään kotimaista lääketieteen RWE-tutkimusta ja samalla nuorempien tutkijoiden koulutusta sekä kokeneempien tutkijoiden tieteellistä uraa.

Viitteet:

1 Eberl A, Hallinen T, Af Björkesten CG, Heikkinen M, Hirsi E, Kellokumpu M, Koskinen I, Moilanen V, Nielsen C, Nuutinen H, Suhonen UM, Utriainen K, Vihriälä I, Soini E, Wennerström C, Nissinen R, Borsi A, Koivunen M, Tillonen J, Sipponen T. Ustekinumab for Crohn's disease: a nationwide real-life cohort study from Finland (FINUSTE). Scand J Gastroenterol. 2019 Jun;54(6):718-725.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2019.1624817

2 Af Björkesten CG, Ilus T, Hallinen T, Soini E, Eberl A, Hakala K, Heikura M, Jussila A, Koskela R, Koskinen I, Moilanen V, Nielsen C, Nieminen U, Nuutinen H, Heikkinen M, Suhonen UM, Tillonen J, Utriainen K, Vihriälä I, Wennerström C, Borsi A, Nissinen R, Koivunen MR, Sipponen T. Objectively assessed disease activity and drug persistence during ustekinumab treatment in a nationwide real-world Crohn's disease cohort. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2020 Sep 23.

https://journals.lww.com/eurojgh/Abstract/9000/Objectively_assessed_disease_activity_and_drug.97450.aspx

3 Af Björkesten CG, Jussila A, Kemppainen H, Hallinen T, Soini E, Mankinen P, Valgarðsson S, Veckman V, Nissinen R, Naessens D, Molander P. Relationship of faecal calprotectin and long-term outcomes in Finnish patients with Crohn's disease: retrospective multi-centre chart review study. Scand J Gastroenterol. 2019 Oct;54(10):1226-1232.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2019.1667426

4 https://www.janssen.com/finland/real-world-evidence

–--

Minni Koivunen, Medical Advisor Immunonoly, Janssen